Как се пише диагноза

Правилната диагноза би следвало да бъде подредена по следния начин:

I.     Основно заболяване

            е това заболяване, което само по себе си или чрез своите усложнения е довело до настъпване на смъртта.

      Пресен анемичен антеросептален миокарден инфаркт.

Основно усложнение

 е това усложнение на основното заболяване, което има най-голям дял в танатогенезата (причината и механизма на възникване на смъртта).      

      Тежък оток на белите дробове

Непосредствената причина за смъртта

често съвпада с основното усложнение. Като непосредствена причина за смъртта се разглежда не финалната сърдечно-съдова или дихателна недостатъчност, а последното усложнение, което е довело до тях!

Други усложнения в патогенетична последователност

Фонови заболявания

 са тези заболявания, които са допринесли за утежняване и усложняване на основното заболяване.

      Захарен диабет

      Генерализирана атеросклероза

      Артериална хипертония

II. Придружаващи заболявания и техните усложнения

      са тези заболявания, които нямат отношение към леталния изход.

      ХОББ: Хроничен бронхит

                  Дифузен обструктивен белодробен емфизем

      Белодробно сърце

III. Случайни находки (анатомични раритети, цикатрикси и др.)

Изключения

1. Конкуриращи основни заболявания

       са налице тогава, когато всяко едно от тях би могло самостоятелно /без “помощта” на другото/ да доведе до летален изход. Единствената връзка помежду им е съвпадението по време.

      Пресен обширен миокарден инфаркт.

      Субарахноидален мозъчен кръвоизлив с пробив към ЛПП.

  •        Едно тежко усложнение на инфаркта можете да видите [highlight] ТУК [/highlight] .
  •        Как изглежда мозъчния кръвоизлив вижте [highlight] ТУК [/highlight] .

2. Съчетани основни заболявани

       могат да причинят смъртта само в съдружие. Всяко едно от тях само по себе си не би довело до смърт. Затова е задължително съвпадението им по време, за да бъде изхода летален.

      Лобектомия по повод белодробен карцином.

      Кръвоизлив от язва.

Заради голямата им социална значимост, в случай, че участват в танатогенезата, приоритет като основни заболявания имат:

3.   Исхемичната болест на сърцето (ИБС) и Мозъчно-съдовата болест (МСБ), представени в техните конкретни форми. Атеросклерозата и хипертонията в тези случаи се разглеждат като фонови заболявания. Ако обаче проявите на ИБС и МСБ са пряко свързани с друго заболяване (напр. емболичен мозъчен инфаркт при ревматизъм с митрален порок или миокарден инфаркт при нодозен периартериит), те се разглеждат като негови усложнения. Атеросклерозата е основно заболяване при други съдови усложнения – мезентериална тромбоза, гангрена на крайник и др.

  •             Подробности за атеросклерозата прочети [highlight] ТУК [/highlight] .
  •             Повече за хипертонията прочети [highlight] ТУК [/highlight] .
  •             Какво представлява ревматизма прочети [highlight] ТУК [/highlight]

4.   Сепсис – когато не се дължи на вроден или придобит имунен дефицит. При имунен дефицит основно заболяване е онова, което го е причинило, а сепсисът е усложнение.

5.   Ятрогенията

            представлява заболяване или смърт, причинени от медицинско лице – неоправдана, прекомерно или неправилно извършена интервенция, смърт от наркоза, след химио- и лъчелечение по повод на хипердиагностициран злокачествен тумор, смърт от кръвопреливане.

            Тези медицински грешки се извеждат като основно заболяване, а поводът за интервенцията – за фоново.

6.   При късно усложнение от медицинска интервенция – (адхезионен илеус, следоперативни стриктури, агастрална анемия, хепатит “Б” след кръвопреливане и др.), като основно заболяване се извежда “втората болест”, актуална в момента, а поводът за старата интервенция е фоново заболяване.

7.   Всяко непотвърдено обсервацио се разглежда като Хипердиагностика.