Наднормено тегло и затлъстяване при децата

Наднормено тегло в ранна детска възраст – рисков здравен фактор

П. Гацева, А. Александрова, А. Биволарска1

Катедра по хигиена и екомедицина,

1 Катедра по химия и биохимия

Медицински Университет, Пловдив

Резюме

Целта на настоящето проучване е да се оцени честотата на свръхтегло и затлъстяване при 108  деца на възраст от 2 до 6 години, живеещи в селски район и посещаващи обединено детско заведение. Честотата на наднормено тегло и затлъстяване е определена въз основа на ИТМ  съгласно международно  критерии, предложени от Cole и съавт., 2000. Резултатите показват, че около 1/4 от изследваните деца са със свръхтегло и затлъстяване. Направени са съответни препоръки за внедряване на адекватни превантивни стратегии с цел изграждане на здравословно хранително поведение на децата.

Въведение

През последните няколко години в научната литература се коментира, че метаболитният синдром е новото актуално  социално-значимо заболяване сред децата [8,11]. Водещи специалисти в областта на детското здравеопазване в редица страни  алармират, че през последното десетилетие проблемът свръхтегло и затлъстяване започва още от най-ранна детска възраст, което е предпоставка за  все по-голямо “подмладяване” на заболявания като [highlight] хипертония [/highlight] , [highlight] диабет [/highlight] , метаболитен синдром, развитие на [highlight] сърдечно-съдови [/highlight] и [highlight] мозъчно-съдови заболявания [/highlight] [3,4,5,,7,10,12,13,14,15,16]. Понастоящем проблемът “затлъстяване” е пренесен в детската възраст, тъй като при 70-80% от възрастните заболяването е започнало в детството [9].

При анализа на здравното състояние на деца до 7-годишна възраст в Пловдивска област  въз основа на проведени профилактични прегледи за периода 1998 – 2001 г. се установява висок дял на деца с наднормено тегло , който през последната година от проучвания период нараства повече от 1,5-2 пъти [2].

Във връзка с това в настоящето съобщение си поставихме за цел определяне честотата на свръхтегло и затлъстяване сред деца на възраст от 2 до 6 години от обединено детско заведение в с. Първенец, Пловдивска област.

Материал и методи

Обект на проучване са 108 деца ( 58 момчета и 50 момичета)  на възраст от 2 до 6 години, посещаващи Обединено детско заведение “Пролет” – с. Първенец, Пловдивска област.  Оценен е индексът на телесна маса на всички деца, включени в проучването  въз основа на измерване на антропометричните показатели ръст и тегло  през есента на 2006г. При определяне на наднормено тегло и затлъстяване са ползвани  критериите на Cole et al, 2000 [6]. Статистическата обработка на резултатите е извършена с  помощта на  алтернативен анализ при степен на значимост Р<0,05.

Резултати и обсъждане

Отклонения на телесната маса в посока свръхтегло и затлъстяване се наблюдават при  25 деца от  общ брой 108 (23,1%). От тях  със свръхтегло са 14 деца (12,96 %), а със затлъстяване І степен – 11 деца (10,18%). Не се отчитат статистически значими различия в честотата на наднорменото тегло при момчета и момичета /Р>0,05/.

На фиг. 1 е представен относителният дял на деца със свръхтегло, разпределени по пол и възраст:

затлъстяване при децата

От фигура 1 се вижда, че по-висока честота на свръхтегло се наблюдава при 2- и 3-годишните момчета и при  5- и 6-годишните момичета. Благоприятен факт е липсата на свръхтегло при 2-годишните момичета и при 4-годишните деца от двата пола.

На фигура 2  е онагледен  делът на  момчета и момичета със затлъстяване като най-много са момчетата на тригодишна възраст с отклонения в телесната си маса. При момичетата най-много със затлъстяване са 6-годишните.  Благоприятен резултат е липсата на затлъстяване при 2-, 4- и 5-годишните момчета, както и при 4-годишните момичета. Съпоставяйки данните за наднормено тегло и затлъстяване при децата прави впечатление благоприятният факт, че и в двата случая не се наблюдават отклонения при 4-годишните момчета и момичета.

затлъстяване при децата При оценката на тези отклонения в теглото  трябва да се отчита  ролята на фамилната предиспозиция : в семейства, в които родителите са с нормално тегло, само 7% от децата са със затлъстяване, докато в такива, в които единият или двамата родители са със затлъстяване, честотата на затлъстелите деца нараства до 40%, дори 80% от случаите [18]. Освен това прекомерното наддаване на тегло [highlight] по време на бременността крие рискове както за майката, така и за плода [/highlight] . Бебето се ражда с високо телесно тегло / над 4500 грама/, което е потенциален риск за [highlight] затлъстяване и диабет [/highlight] в бъдеще. Ето защо профилактиката на наднормената телесна маса  при децата трябва да започне още преди забременяването на майки със затлъстяване, а по време на бременността да се индивидуализира хранителния прием, така че наддаването на тегло да не надвишава 7 кг за цялата бременност [ 1 ]

Детството и юношеството са важни етапи от живота, по време на които се изграждат хранителните навици на индивида. Според експерти на СЗО създаването на здравословен хранителен модел в по-ранен етап от живота е едно от условията за поддържането му в по-късна възраст и редукция в бъдеще на риска от хронични неинфекциозни заболявания, превърнали се в социално-значими за цялото общество – артериална [highlight] хипертония [/highlight] , мозъчни [highlight] инсулти [/highlight] , неинсулинозависим [highlight] диабет [/highlight] , някои злокачествени заболявания, остеопороза и др.[17]. Основен фактор за превенция на свръхтеглото и затлъстяването е поддържането на здравословни хранителни навици и адекватно ниво на физическа активност още от най-ранна възраст.

В заключение можем да обобщим, че  почти ¼ от изследваните деца в ранна детска възраст са с наднормено тегло, което се наблюдава както при момчета, така и при момичета.   Отправени са препоръки към ръководството на ОДЗ и  родителите на съответните деца с отклонения /свръхтегло и затлъстяване/, включващи следните превантивни стратегии:

  • коригиране  хранителните навици на тези деца;
  • в храната да се включат нискоенергийни и здравословни храни – пълнозърнест хляб, мляко и млечни храни, риба, много зеленчуци и плодове /минимум 400 грама дневно/,
  • ограничаване на захар, сладкиши, шоколад, подсладени газирани напитки, снакс и др., както и на много солени храни/;
  • осигуряване на интензивен двигателен режим  – игри и занимания на открито и др.

Профилактиката на наднорменото тегло и затлъстяването при децата трябва да започне от най-ранна възраст и  да бъде приоритет в здравното обслужване на децата!

Литература

1. Байкова,Д. Здравни проблеми на жените по време на бременността, свързани с храненето – наднормено наддаване на тегло, гестационен диабет, отоци, прееклампсия. Профилактика и диетични подходи за третиране на проблемите.В: Кърмене и здравословно хранене на бременни и кърмещи жени.НЦООЗ,София, 2005.

2. Гацева,П. Здравен статус на деца и подрастващи в Пловдивска област за периода 1998-2001г. Scripta Periodica.2003,3,16-22.

3. Aktas Arnas Y. The effects of television food advertisement on children’s food purchasing requests.Pediatr Int. 2006 ,48(2),138-45.

4. Bundred P, D.Kitchiner,I.Buchan . Prevalence of overweightand obese children between 1989 and 1998: population based series of cross sectional studies . BMJ, 2001, 322, 1 – 4

5. Chinn S ,RJ. Rona . Prevalence and trends in overweight and obesity in three cross sectional studies of British children,1974 – 94 . BMJ, 2001 , 322 , 24 – 6 .

6. ColeTJ,  et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey.BMJ,2000,320,1240-1243.

7. Falkner B, SS.Gidding ,G. Ramirez-Garnica et al. The relationship of body mass index and blood pressure in primary care pediatric patients.J Pediatr. 2006 ,148(2),195-200.

8. Janner M, PE. Mullis ,CE Fluck . Is the metabolic syndrome a new childhood disease?

Schweiz Rundsch Med Prax. 2006  29,95(13),493-500.

9. ILSI Europe Report Series.Overweight and obesity in European children and adolescents,ILSI Europe,2000,10-11.

10. Lobstein T , ML. Frelut . Prevalence of overweight children in Europe . Obes. Rev . 2003, 4 , 195 – 200.

11. Lopez-Capape M, M. Alonso ,E. Colino et al. Frequency of the metabolic syndrome in obese Spanish pediatric population.Eur J Endocrinol. 2006, 155(2),313-9.

12. Magarey AM , LA. Daniels , JC. Boulton et al . Childhood obesity . Curr. Probl. Pediatr . 1999, 29 , 5 – 29.

13. Melidonis AM,  SM.Tournis ,MK Kompoti  et al. Increased prevalence of diabetes mellitus in a rural Greek population.Rural Remote Health. 2006 ,6(1),534.

14. Must A , RS.Strauss. Risk and consequences of childhood and adolescent obesity . Int. J. Obes . 1999 , 23 ( 2 ), 2 – 11.

15. Seidell JC . Obesity: a growing problem . Acta Pediatr. Suppl .1999 , 428 , 46 – 50 .

16. Strauss RS . Childhood obesity and self-esteem . Pediatrics 2000 , 105 , e15.

17. WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Tech.Report Ser, 916, WHO,Geneva, 2003.

18. WHO.Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation .WHO,Geneva,2000,WHO Technical Report series N 894.