Счупване на раменната кост

Счупване на раменната кост

Счупване на главата на раменната кост

Причини

Счупване на раменната костДиректно действаща сила или индиректно при падане върху лакътя или ръката.

Симптоми при счупване на главата на раменната кост

 • Огра­ничение на движенията на раменната става – крайникът не мо­же активно да се завърти (ротира) навън.
 • Оток
 • Болка при натиск

Рентгенологично се различават следните форми на счупване на главата на раменната кост:

 • Счупване в анатомичната шийка
 • Счупване в хирургичната шийка
 • Счупване-изкълчване
 • Раздробено счупване на главата
 • Отскубване на големия и малкия туберкул (tuberculum majus и minus)

Лечение

При счупване-изкълчване и силно разместени счупвания е уместно ле­чение в болница. Всички останали счупвания могат да се лекуват функционално. За облекчаване на болката се поставя митела за 1-7 дни. След това болният трябва да взема обезболяващи средства и да започне гимнастика и ак­тивни двигателни упражнения.

Разместените счупвания могат да се наместят преди започ­ване на това лечение, въпреки че наместването невинаги е не­обходимо, особено при възрастни хора. Продължителност на оздравяването около 6 седмици.

Внимание!

Вклинени счупвания не се наместват!

Усложнения на счупване на главата на раменната кост

 • Частично втвърдяване на раменната става
 • На­раняване на аксиларния нерв (n. axillaris) с нарушаване инервацията на делтоидния мускул.

Счупване на диафизата на раменната кост

Причини

Действие на директна или индиректна сила, „Счупвания на дискохвъргачи“ чрез некоординирано напрежение. При стари хора чес­то се наблюдават дълги коси и спирални счупвания, в остана­лите случаи преобладават напречни и къси коси счупвания.

Симптоми при счупване на диафизата на раменната кост

 • Необичайно положение
 • Абнормна подвижност
 • Болезнено подуване
 • Ограничени движения

Лечение

За първа помощ е достатъчна една превръзка на Дезо (Desault). Коси или спирални счупвания без разместване се обездвижват с дорзална гипсова шина, която достига от основните стави на пръстите до рамото и която се стабилизира с воларна гип­сова шина от дланта до аксилата. Дори при леко разместени коси и спирални счупвания може да се очаква добър резултат при оздравяването, ако се постави шина на мишницата. Тя се моделира при свита под прав ъгъл предмишница. Времетраене на оздравяването 6-8 сед­мици.

Внимание!

Да не се поставя гръдно-абдукционен гипс!

Всички болни със силно разместени счупвания и допълнителни нервни поражения се насочват към болница.

Усложнения

Най-важното незабавно усложнение е пара­лиза на радиалния нерв. Тя не трябва да се пропуска! Като късно усложнение понякога се наблюдават парализи на лъчевия нерв, предизвикани от калус или неправилно положение. Често се наблюдават псевдоартрози, които обаче не налагат оперативно лечение.

Заболявания, с които може да се сгреши счупване на диафизата на раменната кост

 • Патологично счупване при ювенилни костни кисти
 • Патологично счупване при метастази от рак на млечната жлеза или рак на бъбрека (хипернефром).

Супракондилно счупване на раменната кост

Причини

Падане върху протегната, хиперекстензирана ръка, по-рядко – падане върху свит лакът.

Симптоми

 • Болезнено деформиране близо до лакътната става
 • Из­местване на костните фрагменти (скъсяване, разместване и изкривяване назад)
 • Опипващ се фрагмент на диафизата на раменната кост в ла­кътната гънка
 • Изпъкващ напред лакът

Лечение

От това счупване на раменната кост се засягат предимно деца. Лечението се извършва от специалист, затова е належащо спешно изпращане на пациента в болница.

Усложнения

Наранявания на съдове и нерви в лакътя, исхемична контрактура, осифициращ миозит, [highlight] Зудекова дистрофия [/highlight] . При пациенти, които са гипсирани и чието наблюдение е амбулаторно, тряб­ва да се внимава за правилното положение на превръзката.

Внимание!

При застойни явления да се разреже превръзката откъм вътрешната част на ръката (воларно) дo края!