Масаж на бебето

Масаж на бебето

Масажът на бебето и гимнастиката са необходими за нормалното физи­ческо развитие и закаляването на всяко здраво дете. Те оказват положително въздействие върху функциите на различните си­стеми на детския организъм: подобрява се кръвообращението и снабдяването на мускулите с кръв, подобрява се дишането с на­растване на дихателния обем, подобрява се обмяната на веще­ствата, емоционалният тонус и т. н. Когато масажът на бебето и гимна­стиката се съчетаят с останалите закаляващи процедури, положи­телният ефект нараства многократно. Масаж на бебето

Масажът на бебето и гимнастиката се прилагат и с лечебна цел при ре­дица заболявания: рахит , леки степени на хипотрофия, изоста­ване на нервно-психичното развитие, умствена изостаналост , родово-травматична пара­лиза на раменния сплит и др.

Масажът може да се приложи при здрави кърмачета с телесна маса над 4 килограма още от края на първия месец. По правило той се прави 1,5-2 h след нахранване, за предпочитане в сутрешните часове. Температурата на въздуха в стаята трябва да бъде около 24°С за малките кърмачета и не по-ниска от 20°С за по-големите.

Масаж на бебето се провежда от медицинска сестра или от обучената майка. Ръцете на манипулиращия трябва да бъдат с изрязани нокти, чисти и топли. Накити като пръстени и гривни се свалят предварително, за да не се нарани кожата на детето. По време на събличането детето се подготвя за процедурата чрез ласкав го­вор и милване. Ако детето посрещне процедурата с плач и съпротива, тя не бива да започва или се преустановява.

По време на масажа се извършват следните действия: поглаж­дане, почукване, размачкване и разтриване. По правило общият масаж на бебето започва от ръцете, последват гърдите и коремът, краката и накрая гърбът. Поглаждането на крайниците започва откъм периферните им части и върви проксимално по посока на кръв­ния ток във вените. Почукването се прави с върха на пръстите, като се пропускат коремът, сърдечната и бъбречната област. То въздействува на нервните окончания. Поглаждането и почук­ването са най-слабо изморителни за кърмачето и до 3-ия месец се прилагат широко. Размачкването и разтриването въздействуват върху по-дълбо­ките мускули, като подобряват не само техния тонус, но и хра­ненето им. При разтриването се правят кръгообразни движения с пръстите и дланта от периферията на крайниците към туловището, а след това се обхващат и мускулите на гърдите, гърба и седалището. Всяка манипулация се повтаря от 2 до 5 пъти в за­висимост от възрастта на детето и здравословното му състояние.

Противопоказания за масаж на бебето са: остри заболявания, фебрилитет, кожни заболявания, заболявания на белите дробове и сър­цето и др.

Чрез гимнастиката се провеждат свойствените за възрастта на детето движения с цел да се стимулира нервно-психическото развитие и подобри мускулният тонус. За провеждането на гимнастиката са необходими същите условия, както при масаж на бебето. Като се има предвид мускулната хипертония в първите три месеца след раждането, гимнастиката започва едва към 3-ия месец. Тъй като мускулната хипертония намалява отначало шийните мускули, после на горните крайници и накрая на долните, гимнастическите упражнения за шийната мускулатура могат да започнат преди 3 ия месец, а следващите – по-късно. Движенията се провеждат в комплекси, съобразени с анатомофизиологичните особености на възрастта, с физиологичните осо­бености на двигателната система.

Всяко гимнастическо упражнение започва отначало пасивно, а след това преминава към движение с подпомагане, за да се стиг­не към 6-ия месец до активни движения. Безусловно изискване е гимнастическите упражнения да предизвикват у кърмачето положителни емоции и да повишават неговото настроение. Това зависи до голяма степен от умението на майката или медицинската сестра, която провежда масажа на бебето и паралелната гимнастиката.