Алергия към влага

Алергията към влага е заболяване, описано за първи път през 1959 година под името синдром на „Овлажнения въздух”. Интересът към това заболяване напоследък нарастна в голяма степен. Симптомите на това състояние са сродни със синдро­ма на „климатичните инсталации“ и синдромите от типа на фермерския бял дроб, които също се развиват при алергия към влажен и замърсен въздух. Това болестно състояние се наблюдава сред работниците в кли­матични инсталации, поливачи, работещи с пулверизиращи устройства и др. Причините за развитието на заболяването се свързват с наличието на термофилни гъбички, амеби, бактерии, кърлежчета в употребяваната вода. Значението на тези алергизиращи микроорганизми е научно доказано чрез установяване на прецитипиращи антитела в серума на болните.

алергия към влагаСиндромът на климатичните инсталации (Sick Building Syndrome), който също се изявява като алергия към влага е описан неотдавна и вече стои в центъра на вни­манието на редица изследователски групи. След провеждането на метода на „слепия раз­пит“ на голям брой служащи – едните работещи в условията на помещения с климатични инсталации (със или без рециркулация на вкарвания въздух) и другите – при естествен на­чин на вентилиране на помещенията, се установява, че при пър­вите оплакванията и симптомите, харак­терни за този синдром, се срещат 2-3 пъти по-често. Причините не са напълно изяснени. Смята се, че значение за развитието на алергията към влага имат незначителните количе­ства формалдехидни пари, отделяни от инсталационните уред­и, прахът от мебелировката, димът от цигарите, увеличеното количество на въздушните частици и на СО2, бактериалното за­мърсяване на въздуха от овлажнителните уредби, лошата цир­кулация на въздуха, намаляването на негативните йони във въздуха и др. Вероятно значение има също така и алергичната нагласа и психо-вегетативната реактивност на някои от пациентите, защото не всички служители от една месторабота развиват заболяването. Макар все още да не може да се отдели като самостоятелно болестно състояние, синдромът има голямо практическо и икономическо значение и представлява интерес не само лекарите и органите на здраве­опазването, но и за други специалисти и социални служби. При работна обстановка, при която сред служителите се среща алергия към влага, се налага опти­мизиране на температурата, влажността, скоростта и преснотата на въздуха в помещенията, както и понижаване на йонната концентрация, замърсява­нето от бактериален, гъбичков и друг характер.

Симптоми на алергия към влага

Пациентите се оплакват от висока температура, кашлица, задух и евентуал­но прогресивно развитие на алвеоларно-интерстициална фиброза. Заболяването трябва да се разграничава от [highlight] саркоидоза [/highlight] , хронично протичаща легионерска болест, някои колагенози и др. Пациентите, развили алергия към влага се оплакват още от главоболие, стягане в гърдите (най-че­сто), вялост, сънливост, суха кожа, дразнене и зачервяване на лигавиците на носа и очите. Тези симптоми се явявали само при служителите, работещи във вентилирани с овлажнен или неовлажнен „изкуствен“ въздух помещения. Обикновено симптомите са леки и голяма част от работниците не им обръщат внимание. Обикновено при посещение при специалисти, лекарите насочват вниманието си към търсене на други заболявания и рядко мислят за алергия към влага. При всички пациенти оплакванията са по-изразени в следобедните часове, което се обяснява с необходимостта от по-продължителното време на контакт с алергизиращите причини, за да се появят някои от оплакванията. Лечението на алергията към влага при синдрома на климатичните инсталации изисква своевременна профилактика чрез добавка на олигодинамични количества на медни йони във водата. Значение също така има микробиологичното изследване чрез вземане на проби от подозрителните за замърсяване уреди и тяхната редовна дезинфекция. При наличие на повишени концентрации на формалдехидни пари и други химически реагенти, причината за това трябва да бъде отстранена и нивата им във въздуха да бъдет сведени до пределно допустимите норми. В повечето случаи, при съблюдаване на строги правила за контол на въздуха в работните помещения, алергията към влага се среща в много по-малка степен.

[notification type=“notification_info“ ]Повече по темата прочети в Замърсяване на въздуха[/notification]