Тест „Отделителна система“

БОЛЕСТИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

1. ПОДОЦИТИТЕ СА НАРЕЧЕНИ ТАКА,ЗАЩОТО :

а/ имат крачета

б/ имат базално разположение в гломерула

 

2. ПОДОЦИТИТЕ СА КЛЕТКИ НА :

а/ проксималното извито каналче;

б/ висцералния лист на баумановата капсула

 

3. МЕЗАНГИАЛНИТЕ КЛЕТКИ СЕ РАЗПОЛАГАТ :

а/ между двата листа на баумановата капсула;

б/ между гломерулните капиляри.

 

4. Membrana fenestrata Е ТЕРМИН, С КОЙТО ОЗНАЧАВАМЕ:

а/ ендотелната компонента на гломерулния филтър

б/ епителната настилка

 

5. СИМЕТРИЧНО ЛИ Е ПО ПРАВИЛО ЗАСЯГАНЕТО НА ДВАТА БЪБРЕКА ПРИ ХРОНИЧЕН ОБСТРУКТИВЕН ПИЕЛОНЕФРИТ?

а/ да

б/ не

 

6. НАБЛЮДАВАТ ЛИ СЕ АБСЦЕСИ В БЪБРЕЦИТЕ ПРИ ОСТРИЯ ПОСТСТРЕПТОКОКОВ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ:

а/ да

б/ не

 

7. УСТАНОВЯВАТ ЛИ СЕ ПРИ СВЕТЛИННА МИКРОСКОПИЯ ХАРАКТЕРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛОМЕРУЛИТЕ ПРИ ЛИПОИДНА НЕФРОЗА?

а/ да;

б/ не;

 

8. ГЛАДКА ЛИ Е ПОВЪРХНОСТТА НА БЪБРЕЦИТЕ ПРИ ХРОНИЧНИЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ:

а/ да;

б/ не;

 

9. УСТАНОВЯВА ЛИ СЕ КРЪГЛОКЛЕТЪЧНА ИНФИЛТРАЦИЯ В ИНТЕРСТИЦИУМА ПРИ ХРОНИЧНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТ ?

а/ да;

б/ не;

 

10. РАЗВИВА ЛИ СЕ НЕФРОБЛАСТОМЪТ ДВУСТРАННО :

а/ да;

б/ не;

 

11. ПРИ НЕФРИТЕН СИНДРОМ СЕ НАМИРА:

а/ масивна протеинурия, над 3,5 g/24 h;

б/ еритроцитурия

в/ артериална хипертония

г/ азотна задръжка.

 

12. МЕЗАНГИАЛНА ИНТЕРПОЗИЦИЯ СЕ УСТАНОВЯВА ПРИ:

а/ мезангиопролиферативен гломерулонефрит

б/ полулунен гломерулонефрит

в/ мезангиокапилярен гломерулонефрит

г/ дифузен ендотелиомезангиален гломерулонефрит.

 

13. „ГОЛЕМИ БЕЛИ БЪБРЕЦИ” СЕ НАМИРАТ ПРИ:

а/ хроничен пиелонефрит

б/ бързо прогресиращ гломерулонефрит

в/ амилоидоза на бъбреците

г/ диабетна нефропатия.

 

14. НЕФРОЗЕН СИНДРОМ СЕ НАМИРА ПРИ:

а/ ретенция на урината

б/ остра бъбречна недостатъчност

в/ остър пиелонефрит

г/ гломерулопатии.

 

15. ЛИНЕАРНА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ В ГЛОМЕРУЛИТЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УСТАНОВЕНА ПРИ:

а/ склерозиращ гломерулонефрит

б/ бързо прогресиращ гломерулонефрит

в/ мембранозен гломерулонефрит

г/ синдром на Goodpasture.

 

16. ПОСОЧЕТЕ РЕАЛНИТЕ СТАДИИ НА ОСТРАТА ТУБУЛНА НЕКРОЗА:

а/ шоков

б/ олиго-ануричен

в/ рефрактерен

г/ възстановена диуреза.

 

17. КОИ СА ХАРАКТЕРНИТЕ МИКРОСКОПСКИ БЕЛЕЗИ НА ХРОНИЧНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТ ?

а/ перикапсуларна гломерулосклероза

б/ мезангиална хиперплазия

в/ лимфоидни инфилтрати в интерстициума

г/ струмизация на каналчетата.

 

18. ПОСОЧЕТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НЕФРОСКЛЕРОЗИ:

а/ съдови

б/ възпалителни

в/ обменни

г/ уриногенни.

19. НЕФРОЛИТИАЗАТА МОЖЕ ДА СЕ УСЛОЖНИ С:

а/ хидронефроза

б/ остра бъбречна недостатъчност

в/ остър пиелонефрит

г/ хроничен пиелонефрит.

 

20. ТУБУЛОРЕКСИС СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ:

а/ остър пиелонефрит

б/ исхемична тубулна некроза

в/ токсична тубулна некроза

г/ пикочо-киселинен инфаркт.

 

21. ПРИ НЕФРОЗЕН СИНДРОМ СЕ НАМИРАТ:

а/ масивна протеинурия, над 3,5 g/24 h.

б/ хиперхолестеролемия

в/ еритроцитурия

г/ хипопротеинемия.

 

22. ШИПЧЕТА ПО БАЗАЛНАТА МЕМБРАНА СЕ НАМИРАТ ПРИ:

а/ полулунен гломерулонефрит

б/ мезангиокапилярен гломерулонефрит

в/ мембранозен гломерулонефрит

г/ склерозиращ гломерулонефрит.

 

23. КОЕ ЗАБОЛЯВАНЕ НЕ ВОДИ ДО НЕФРОСКЛЕРОЗА:

а/ атеросклероза

б/ захарен диабет

в/ безвкусен диабет

г/ подагра.

 

24. ПИЕЛОНЕФРИТ МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ:

а/ хематогенно

б/ асцендентно

в/ при имунен конфликт

г/ като усложнение на гломерулонефрит.

 

25. ЕКСТРАРЕНАЛНИТЕ ПРОЯВИ НА ХРОНИЧНАТА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СА В:

а/ кожата

б/ сърдечно-съдовата система

в/ черния дроб

г/ костите.

 

26. ИМПЛАНТАЦИОННИ МЕТАСТАЗИ ПО ХОДА НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА МОГАТ ДА СЕ РАЗВИЯТ ОТ:

а/ бъбречно-клетъчен карцином

б/ тумор на Wilms

в/ преходно-клетъчен карцином на бъбречното

легенче

г/ преходно-клетъчен карцином на пикочния мехур

 

27. ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ В УРИНАТА СЕ ИЗОЛИРАТ:

а/ стрептококи

б/ стафилококи

в/ Еsch. Сoli

г/ урината е стерилна.

 

28. „ПОЛУЛУНИЯ” СЕ НАМИРАТ ПРИ:

а/ липоидна нефроза

б/ бързо-прогресиращ гломерулонефрит

в/ дифузен ендотелиомезангиален гломерулонефрит

г/ мембранозен гломерулонефрит.

 

29. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ТЕРМИНИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПИСАНИЕ НА РЕФЛУКС В ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА ?

а/ уретро-везикален

б/ везико-уретерален

в/ уретеро-везикален

г/ пиело-уретерален.

 

30. КАРЦИНОМЪТ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО:

а/ десцендентен пиелонефрит

б/ инфилтрация на органите в малкия таз

в/ хидронефроза

г/ желязо-дефицитна анемия.

 

31. ЗЪРНЕСТА ФЛЛУОРЕСЦЕНЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗРАЗ НА :

а/ задържане на циркулиращи имунни комплекси;

б/ отлагане на антитела, насочени срещу

гломерулната базална мембрана

в/ отлагане на имунни комплекси в мезангиума

г/ образуване на имунни комплекси под крачката на

подоцитите

 

32. КОИ ИМУНОГЛОБУЛИНИ МОГАТ ДА СЕ ОТКРИЯТ В ГЛОМЕРУЛИТЕ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИ ?

а/ Ig A

б/ Ig E

в/ Ig G

г/ Ig M

 

33. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ МАКРОСКОПСКИ НАХОДКИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ХРОНИЧНИЯ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ:

а/ уголемени бъбреци

б/ намалени бъбреци

в/ гладка кора

г/ дребнозърнеста повърхност

34. ПРИ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПОВЪРХНОСТТА НА БЪБРЕКА Е РАВНОМЕРНО ДРЕБНОЗЪРНЕСТА:

а/ липоидна нефроза

б/ хроничен гломерулонефрит

в/ амилоидна нефроза

г/ диабетна нефропатия

 

35. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ МАКРО И МИКРОСКОПСКИ ПРИЗНАЦИ СА НАЛИЦЕ ПРИ ХРОНИЧНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТ:

а/ гладка повърхност

б/ кръглоклетъчна инфилтрация и фиброза на

интерстициума

в/ грубо неравна повърхност

г/ лесно декапсулиране

 

36. КОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПРИЗНАЦИ СЕ СРЕЩА ПРИ ОСТЪР ПИЕЛОНЕФРИТ?

а/ гломерулит

б/ абсцеси

в/ перигломеруларна фиброза

г/ интерстициална фиброза

 

37. БОЛЕСТТА „МИНИМАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ” ЗАСЯГА:

а. Проводящата система на сърцето

б. Черния дроб

в. Portio vaginalis colli uteri

г. бъбреците

 

38. НАЙ-ЧЕСТАТА ХИСТОЛОГИЧНА ФОРМА НА КАРЦИНОМИТЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР Е:

а/ преходноклетъчен карцином

б/ плоскоклетъчен карцином

в/ аденокарцином

г/ лимфом

 

39. СРЕЗНАТА ПОВЪРХНОСТ НА БЪБРЕЧНИЯ КАРЦИНОМ Е:

а/ хомогенна

б/ пъстра – осеяна с кръвоизливи и некрози

в/ сивкаво-белезникава

г/ тъмно червена

 

40. СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ НЕФРОСКЛЕРОЗИ:

а/ съдови;

б/ възпалителни;

в/ обменни;

г/ уриногенни;

 

41. ПРИ Amyloidosis renis СЕ НАМИРА :

а/ голям бял бъбрек;

б/ големи хомогенно розови гломерули;

в/ белтъчни цилиндри в извитите каналчета;

г/ мезангиално-клетъчна хиперплазия;

42. ПРИ КОИ НЕФРОСКЛЕРОЗИ СЕ УСТАНОВЯВАТ СИМЕТРИЧНИ МАКРОСКОПСКИ ИЗМЕНЕНИЯ:

а/ пиелонефритна;

б/ артериолосклеротична;

в/ артериосклеротична;

г/ диабетна;

 

43. РАЗРУШАВАНЕТО НА БАЗАЛНИТЕ МЕМБРАНИ НА НЕКРОТИЧНИТЕ КАНАЛЧЕТА СЕ ОЗНАЧАВА КАТО:

а/ кариорексис;

б/ мезангиална интерпозиция;

в/ тубулорексис;

г/ струмизация на тубулите.

44. ПРИ ПУНКЦИОННА БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ НА 13 годишно МОМИ-ЧЕ,КОЕТО ОТ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ИМА ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ ОТОЦИ И ПРОТЕИНУРИЯ. СВЕТЛИННОМИКРОСКОПСКИ ГЛОМЕРУЛИТЕ СА УГОЛЕМЕНИ, А ЕЛЕКТРОННО – МИКРОСКОПСКИ КРАЧЕТАТА НА ПОДОЦИТИТЕ СА ИЗГЛАДЕНИ. ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ Е НЕГАТИВНО.

ПОСТАВЕТЕ ДИАГНОЗА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО :

а/ мезангиокапилярен гломерулонефрит;

б/ мембранозен гломерулонефрит;

в/ лупусен нефрит;

г/ липоидна нефроза;

 

45. ПРИ АУТОПСИЯ НА 65г. ЖЕНА БЪБРЕЦИТЕ СА С ТЕГЛО 110-80гр.,ДЕКАПСУЛИРАТ СЕ ТРУДНО. ПОВЪРХНОСТТА ИМ Е ГРУБО НЕРАВНА, А КОНСИСТЕНЦИЯТА ПЛЪТНА. В ЛЕГЕНЧЕТАТА И В ЕДИНИЯ УРЕТЕР СЕ НАМИРАТ КОНКРЕМЕНТИ. ЛИГАВИЦАТА НА ЛЕГЕНЧЕТАТА Е ЗАДЕБЕЛЕНА, ДРЕБНОЗЪРНИСТА, БЕЛЕЗНИКАВА.     ПОСТАВЕТЕ ВЯРНАТА МАКРОСКОПСКА ДИАГНОЗА :

а/ хроничен калкулозен пиелонефрит;

б/ хроничен гломерулонефрит;

в/ остър пиелонефрит;

г/ гломерулонефритна нефросклероза.

 

46. ПРИ АУТОПСИЯ НА 49 годишен МЪЖ В ГОРНИЯ ПОЛЮС НА ДЕСНИЯ БЪБРЕК СЕ НАМИРА ГОЛЯМ 5 см ЛОБУЛИРАН И КАПСУЛИРАН ТУМОР. СРЕЗНАТА МУ ПОВЪРХНОСТ Е ПЪСТРА С НАЛИЧИЕ НА НЕКРОЗИ И КРЪВОИЗЛИВИ.

ПОСОЧЕТЕ ВЯРНАТА МАКРОСКОПСКА ДИАГНОЗА:

а/ аденом на бъбрека;

б/ карцином на бъбрека;

в/ карцином на надбъбрека;

г/ киста на бъбрека;

47. ПРИ АУТОПСИЯ НА 57г. ЖЕНА СЕ НАМИРА ПАПИЛАРНО ОБРАЗУ-ВАНИЕ В ОБЛАСТТА НА ТРИГОНУМА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР, КОЕТО СИЛНО СТЕСНЯВА УРЕТРАТА. УРЕТЕРИТЕ И БЪБРЕЧНИТЕ ЛЕГЕНЧЕТА СА СИЛНО РАЗШИРЕНИ, А БЪБРЕЧНИЯ ПАРЕНХИМ Е НАМАЛЕН.    ПОСОЧЕТЕ ПРОМЕНИТЕ В БЪБРЕЦИТЕ?

а/ хидронефроза;

б/ голям бял бъбрек;

в/ гломерулонефритна нефросклероза;

г/ атрофия от натиск на бъбречния паренхим;

48. МЪЖ НА 44 год.,КОЙТО ОТ 3 МЕСЕЦА Е С ХЕМАТУРИЯ, ПРОТЕИНУРИЯ И НАРАСТВАЩА УРЕЙНА ЗАДРЪЖКА. ХИСТОЛОГИЧНО: ЗАСЕГНАТИ СА ВСИЧКИ ГЛОМЕРУЛИ С ФОРМИРАНЕ НА “ ПОЛУЛУНИЯ”  ФИБРИНОИДНА НЕКРОЗА НА СЕГМЕНТИ ОТ ГЛОМЕРУЛИТЕ И ЕНДОКАПИЛЯРНА ПРОЛИФЕРАЦИЯ. ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНО СЕ УСТАНОВЯВА ЛИНЕАРНО СВЕТЕНЕ НА JgG И Сз.

ПОСОЧЕТЕ ВЯРНАТА ДИАГНОЗА :

а/ хроничен пиелонефрит;

б/ огнищен гломерулонефрит;

в/ артериолосклеротична нефросклероза;

г/ подостър / бързо прогресиращ / гломерулонефрит;

ОТГОВОРИ

 

 

 

1-а                                21-а,б,г                                              41-а,б,в

2-б                                22-в                                                   42-б,г

3-б                                23-в                                                   43-в

4-а                                24-а,б                                                 44-г

5-б                                25-а,б,г                                              45-а

6-б                                26-в                                                   46-б

7-б                                27-г                                                    47-а,г

8-б                                 28-б,в                                                48-г

9-а                                29-а,б

10-а                              30-б,в,г

11-б,в                            31-а,в,г

12-в                              32-а,в,г

13-б,в                            33-б,г

14-г                               34-б,г

15-б,г                            35-б,в

16-а,б,г                         36-б

17-а,в,г                         37-г

18-а,б,в,г                      38-а

19-а,б,в,г                39-б

20-б                             40-а,б,в,г