Тест „Възпаление“

Тест „Възпаление“

 

ВЪЗПАЛЕНИЕ

 

1. ИМАТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ЛИЗОЗОМАЛНИТЕ ФЕРМЕНТИ ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС?

а/ да

б/ не

 

2. ВИНАГИ ЛИ ИМА ФИБРИНОГЕН ВЪВ ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ЕКСУДАТ?

а/ да

б/ не

 

3. УЧАСТВАТ ЛИ МАСТОЦИТИТЕ ПРИ ВЪЗПАЛЕНИЕТО?

а/ да

б/ не

 

4. СРЕЩА ЛИ СЕ СЕРОЗНО ВЪЗПАЛЕНИЕ В МИОКАРДА?

а/ да

б/ не

 

5. ХАРАКТЕРНА НАХОДКА ЛИ Е ЗА СЕРОЗНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ, НАМИРАНЕТО НА ЛЕВКОЦИТИ В ЕКСУДАТА?

а/ да

б/ не

 

6. ИМА ЛИ НЕКРОЗА В ЛУЕТИЧНИЯ ГРАНУЛОМ?

а/ да

б/ не

 

7. СРЕЩА ЛИ СЕ ФИБРИНОЗНО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПО СЕРОЗИТЕ?

а/ да

б/ не

 

8. ХАРАКТЕРНИ ЛИ СА ПЛАЗМАТИЧНИТЕ КЛЕТКИ ЗА ОСТРОТО ГНОЙНО ВЪЗПАЛЕНИЕ?

а/ да

б/ не

 

9. СИФИЛИСТИЧНИТЕ ГУМИ ХАРАКТЕРНИ ЛИ СА ЗА II СТ. НА ЗАБОЛЯВАНЕТО?

а/ да

б/ не

 

10. ЛИПОГРАНУЛОМЪТ ОТНАСЯ ЛИ СЕ КЪМ ВИДОВЕТЕ ГРАНУЛОМ ТИП „ЧУЖДО ТЯЛО“?

а/ да

б/ не

 

11. МОЖЕ ЛИ ДА НАСТЪПИ СМЪРТЕН ИЗХОД ПРИ ОСТЪР ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ПРОЦЕС?

а/ да

б/ не

 

12. СРЕЩА ЛИ СЕ ФИБРИНОЗНО ВЪЗПАЛЕНИЕ В ОРГАНИТЕ?

а/ да

б/ не

 

13. СЕРОЗНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ СПАДА ЛИ КЪМ ЕКСУДАТИВНОТО?

а/ да

б/ не

 

14. НЕУТРОФИЛНИТЕ ЛЕВКОЦИТИ ХАРАКТЕРНИ ЛИ СА ЗА ХРОНИЧНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ?

а/ да

б/ не

 

15. НАМИРАТ ЛИ СЕ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ В ТУБЕРКУЛА?

а/ да

б/ не

 

16. ПРОЛИФЕРАТИВНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ КЪМ ОСТРОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ ЛИ СЕ ОТНАСЯ?

а/ да

б/ не

 

17. СЪЩЕСТВУВА ЛИ МЕТАСТАТИЧНО ГНОЙНО ВЪЗПАЛЕНИЕ?

а/ да

б/ не

 

18. ИМАТ ЛИ ГИГАНТСКИТЕ КЛЕТКИ ФАГОЦИТАРНА ФУНКЦИЯ ПРИ

ВЪЗПАЛЕНИЕТО?

а/ да

б/ не

 

19. ХАРАКТЕРНА ЛИ Е ЗА ТУБЕРКУЛОЗНИТЕ ГРАНУЛОМИ НАЛИЧНОСТТА НА ПЛАЗМАТИЧНИ КЛЕТКИ ?

а/ да;

б/ не;

 

20. МОГАТ ЛИ ДА СЕ РАЗВИЯТ ОСТРОВЪРХИ КОНДИЛОМИ /condylomata accuminata/ ПРИ ПРОДУКТИВНО ВЪЗПАЛЕНИЕ?

а/ да;

б/ не;

 

21. ХИПЕРТРОФИЯ НА ЛЯВАТА КАМЕРА МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ:

  а/ хронично белодробно сърце

б/ артериална хипертония

в/ стеноза на митралната клапа

г/ аортна стеноза

 

22. ВЯРНО Е, ЧЕ:

    а/ трансудатът е оточен излив, а ексудатът –

възпалителен

б/ трансудатът има относително тегло над 1016, а

ексудатът – под 1012

в/ ексудатът е по-богат на белтък и клетки

г/ в трансудата може да има бактерии, а в ексудата

– вируси

 

23. ГРАНУЛАЦИОННАТА ТЪКАН Е:

а/ инфилтрация от гранулозо-клетъчен тумор

б/ изход от гранулом тип „чуждо тяло”

в/ продуктивен възпалителен процес

г/ участник в репаративни процеси

 

24. ТУБЕРКУЛЪТ СЪДЪРЖА:

     а/ епителоидни клетки

б/ атипични епителни клетки

в/ Лангхансови клетки

г/ казеозна некроза

 

25. ИМУНОКОМПЛЕКСНАТА БОЛЕСТ СЕ ДЪЛЖИ НА:

а/ имунни комплекси с преобладаване на антителата

б/ имунни комплекси с превалиране на антигените

в/ активиране на системата на комплемента

г/ забавена свръхчувствителност

 

26. КОЙ/КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПРОЦЕСИ Е ИЗРАЗ НА МЕТАПЛАЗИЯ?

а/ прозоплазия

б/ анаплазия

в/ хистологична акомодация

г/ дисплазия

27. КЕЛОИДЪТ Е:

 

а/ доброкачествен тумор

б/ локална амилоидоза

в/ хиперпластичен цикатрикс

г/ мезенхимна дегенерация

 

28. КОЙ ТЕРМИН НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВЪРЗАН С ОСНОВНА ФАЗА НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ?

     а/ алтернативно възпаление    

б/ фиброзно възпаление

в/ инсудативно възпаление

г/ предиктивно възпаление

 

29. ГРАНУЛОМЪТ НА ASCHOFF СЕ СРЕЩА ПРИ:

а/ туберкулоза

б/ сифилис

в/ ревматизъм

г/ системен лупус

 

30. ВЯРНО Е, ЧЕ:

а/ в центъра на туберкула има клейовидна некроза,

а при гумата – казеозна

б/ в туберкула преобладават епителоидни клетки, а

при гумата – плазматични

в/ около гумата има съдове с ендартериитни изменения, а  туберкулозните грануломи не съдържат съдове

г/ Лангхансовите клетки са гигантски, с малки овални ядра,  разположени периферно като подкова

 

31. КАК МОЖЕ ДА ЗАВЪРШИ ПРОДУКТИВНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ?

а/ преминава без да остави дефект

б/ образуване на съединителна тъкан

в/ туморно разрастване

г/ образуване на полипи

 

32. КАТАРАЛНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ ЗА КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Е ХАРАКТЕРНО:

а/ остър ринит

б/ крупозна пневмония

в/ дифтерия

г/ остър бронхит

 

33. КОИ КРЪВНИ КЛЕТКИ ИЗЛИЗАТ ПЪРВИ ОТ СЪДОВЕТЕ ПРИ ВЪЗПАЛЕНИЕ?

а/ лимфоцити

б/ тромбоцити

в/ плазматични клетки

г/ неутрофилни левкоцити

34. ПРИ КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ СЕ СРЕЩА ПОВЪРХНОСТНО ФИБРИНОЗНО ВЪЗПАЛЕНИЕ:

а/ крупозна пневмония

б/ дифтеритно възпаление на тонзилите

в/ фибринозен перикардит

г/ фибринозен плеврит

 

35. ПОСОЧЕТЕ КОИ КЛЕТКИ ПРЕОБЛАДАВАТ ПРИ ОСТРОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ:

а/ неутрофилни левкоцити

б/ еозинофилни левкоцити

в/ лимфоцити

г/ плазмоцити

 

36. ХЕМОРАГИЧНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНО ЛИ Е ЗА:

а/ антракс

б/ чума

в/ грип

г/ ревматизъм

 

37. ПОСОЧЕТЕ КОИ КЛЕТКИ СЕ СРЕЩАТ ПРИ ТУБЕРКУЛА:

а/ ксантомни клетки

б/ гигантски клетки тип “чуждо тяло”

в/ епителоидни клетки

г/ Тутонови клетки

 

38. КАКВА РОЛЯ ИГРАЯТ ЛИМФОЦИТИТЕ ПРИ ВЪЗПАЛЕНИЕТО:

а/ отделят медиатори

б/ фагоцитарна

в/ стимулират образуването на антитела

г/ участие в острия възпалителен процес

 

39. КОЙ ТИП ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕОБЛАДАВАТ ПРИ ПРОДУКТИВНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ:

а/ грануломи

б/ дифузен възпалителен процес

в/ абсцес

г/ туморно разрастване

 

40. ПРИ КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ СЕ СРЕЩА ДЪЛБОКО ФИБРИНОЗНО ВЪЗПАЛЕНИЕ:

а/ фибринозен трахеит

б/ дифтерийно възпаление на тонзилите

в/ крупозна пневмония

г/ фибринозен перикардит

 

41. ПОСОЧЕТЕ КОИ КЛЕТКИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРОЛИФЕРАТИВНОТО

ВЪЗПАЛЕНИЕ:

а/ епителоидни клетки

б/ плазматични клетки

в/ гигантски клетки

г/ неутрофилни левкоцити

 

42. АБСЦЕСЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА:

а/ ограничено гнойно възпаление

б/ фибринозно възпаление

в/ дифузно гнойно възпаление

г/ емпием;

 

43. ПОСОЧЕТЕ КОИ КЛЕТКИ СЕ СРЕЩАТ ПРИ ГРАНУЛОМ ТИП „ЧУЖДО ТЯЛО”

а/ гигантски клетки тип Лангханс

б/ епителоидни клетки;

в/ макрофаги

г/ лимфоцити

 

44. ПОСОЧЕТЕ КОИ КЛЕТКИ ПРЕОБЛАДАВАТ ПРИ АЛЕРГИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ:

а/ еозинофилни левкоцити

б/ неутрофилни левкоцити

в/ макрофаги

г/ фибробласти

 

45. ИЗХОДА ОТ ОСТРОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ Е:

а/ резорбция на ексудата

б/ цикатрикс

в/ хронифициране

г/ смърт

 

46. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ МАКРОСКОПСКИ ПРИЗНАЦИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО СА КЛАСИЧЕСКИ:

а/ ускорено СУЕ

б/ rubor

в/ tumor

г/ functio laesa

 

47. ИЗБРОЙТЕ ВИДОВЕТЕ ГРАНУЛОМИ ТИП “ ЧУЖДО ТЯЛО „:

а/ липогранулом

б/ туберкул

в/ tophi urici

г/ гранулом около паразити

 

48. ПОСОЧЕТЕ КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ РАНИ ЗАРАСТВАТ ПЪРВИЧНО:

а/ инфектирани рани

б/ големи раневи дефекти

в/ рани с неравни раздалечени ръбове

г/ хирургични оперативни рани

 

49. ИЗБРОЙТЕ ОБЩИТЕ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА РЕГЕНЕРАЦИЯТА:

а/ характер и тежест на увреждането

б/ вида на тъканта

в/ недостатъчно местно кръвоснабдяване;

г/ местно действие на йонизиращото лъчение

 

50. ЕКСУДАТ СЕ НАМИРА ПРИ:

а/ оток на мозъка

б/ белодробен оток

в/ абсцес

г/ флегмон

 

51. ПОСОЧЕТЕ В КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ОРГАНИ СЕ РАЗВИВА КОАГУЛАЦИОННА НЕКРОЗА:

а/ мозък

б/ бъбрек

в/ миокард

г/ черво

 

52. ПЪРВИЧНИ ВРОДЕНИ ИМУНОДЕФИЦИТНИ СИНДРОМИ СА:

а/ синдром на DI GEORGE

б/ синдром на LUIS-BAR;

в/ спин;

г/ синдром на Уотърхаус – Фридериксен

 

53. ФЕНОМЕНЪТ НА ARTHUS ПРЕДСТАВЛЯВА:

а/ късна алергична реакция

б/ ранна хиперергична реакция

в/ локална реакция в кожата

г/ обща алергична реакция на организма

 

54. ГРАНУЛАЦИОННАТА ТЪКАН СЪДЪРЖА:

а/ обилие от капиляри

б/ левкоцити

в/ Лангхансови гигантски клетки;

г/ макрофаги

 

55. ВЯРНО Е, ЧЕ:

а/ абсцесът е ограничено гнойно възпаление, а

флегмонът – дифузно

б/ флегмонът може да бъде остър и хроничен

в/ абсцесът може да възникне от вирусна инфекция,а флегмонът – от туберкулозни микобактерии

г/ флегмонът има пиогенна мембрана

 

56. ХИСТОЛОГИЧНО ТУБЕРКУЛЪТ ВКЛЮЧВА:

а/ централна фибриноидна некроза

б/ обилна съдова пролиферация

в/ епителоидни клетки

г/ многоядрени гигантски клетки на Вирхов

 

57. АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК СЕ РАЗВИВА ПРИ:

а/ реакция на свръхчувствителност от

цитотоксичен тип

б/ реакция, предизвикана от имунни комплекси

в/ атопични реакции

г/ свърхчувствителсност от забавен тип

 

58. ВЯРНО Е, ЧЕ:

а/ концентричната хипертрофия е тоногенна

б/ ексцентричната хипертрофия е миогенна

в/ хипертрофията може да се съчетае с

хиперплазия

г/ при лъжлива хипертрофия се намира

хиперплазия на стромални компоненти

 

59. КОЙ/КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПРОЦЕСИ СА ОБРАТИМИ ?

а/ метаплазия

б/ анаплазия

в/ хистологична акомодация

г/ дисплазия

 

60. ПАТОЛОГИЧНАТА РЕГЕНЕРАЦИЯ Е:

а/ циклично възстановяване на чревния епител

б/ циклично възстановяване на уроепитела

в/ образуване на келоид;

г/ образуване на ампутационен невром

 

61. ИЗБРОЙТЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАНУЛАЦИОННАТА ТЪКАН:

а/ млади кръвоносни съдове

б/ гигантски клетки

в/ колагенни влакна

г/ фибробласти

 

62. КОГА РАНИТЕ ЗАРАСТВАТ ВТОРИЧНО:

а/ порезните рани

б/ големи раневи дефекти

в/ хирургично-оперативни рани

г/ инфектирани рани

 

63. ПОСОЧЕТЕ В КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ОРГАНИ СЕ СРЕЩА КОЛИКВАЦИОННА НЕКРОЗА:

а/ черен дроб

б/ бъбрек

в/ мозък

г/ миокард

 

64. ИЗХОДА ОТ ИСХЕМИЧЕН ИНФАРКТ НА МОЗЪКА Е:

а/ киста

б/ псевдокиста

в/ глиален цикатрикс

г/ съединително-тъканен цикатрикс

 

65. КАЗЕОЗНАТА НЕКРОЗА Е ХАРАКТЕРНА ПРИ:

а/ специфично възпаление

б/ туберкулоза

в/ стеатонекроза

г/ хроничен пиелонефрит

 

66. ИСТИНСКИ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СА:

а/ ревматоиден артрит

б/ дерматомиозит

в/ тиреоидит на Хашимото

г/ симпатична офталмия

 

67. ПОНЯТИЕТО „КРЪГЛОКЛЕТЪЧЕН ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ИНФИЛТРАТ” ВКЛЮЧВА:

а/ еозинофили

б/ плазматични клетки

в/ полинуклеари

г/ макрофаги

68. КЛАСИЧЕСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА „СПЕЦИФИЧНО” ВЪЗПАЛЕНИЕ СЕ ОСНОВАВА НА:

а/ възможност за микробиологично идентифициране

на причинителя

б/ характерна клинична картина

в/ специфика на системните морфологични

изменения

г/ възможност по хистологичната картина да се

постави етиологична диагноза

 

69. ТУБЕРКУЛЪТ И ПОДАГРОЗНИЯТ ТОФУС СИ ПРИЛИЧАТ ПО:

а/ централни зони на некроза

б/ богата съдова пролиферация

в/ участие на гигантски клетки

г/ участие на епителоидни клетки

 

70. ПРИ АУТОПСИЯ НА ПОЧИНАЛ СЕ НАМИРА ОТОК И ПРОПИВАНЕ В МЕКИТЕ МОЗЪЧНИ ОБВИВКИ НА ТЕМПОРАЛНАТА ОБЛАСТ СЪС СИВКАВО-ЗЕЛЕНИКАВА МАТЕРИЯ. ПРИ МИКРОСКОПСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ СЪЩАТА Е БОГАТА НА СЕГМЕНТОЯДРЕНИ ЛЕВКОЦИТИ.

ЗА КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ КАСАЕ:

а/ гноен менингит

б/ туберкулозен менингит

в/ абсцес на мозъка

г/ енцефалит

 

71. ПРИ АУТОПСИЯ НА ПОЧИНАЛ СТЕНАТА НА СТОМАХА Е ЗАДЕБЕЛЕНА, МЕКОВАТА,ПРИ СРЕЗ НЕ ЛИЧАТ СЛОЕВЕТЕ. ОТ СРЕЗНАТА ПОВЪРХНОСТ ИЗТИЧА ОБИЛНО КОЛИЧЕСТВО МРЪСНО-СИВКАВО-ЗЕЛЕНИКАВА ГНОЕВИДНА МАТЕРИЯ.

ЗА КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ КАСАЕ:

а/ хроничен гастрит

б/ флегмонозен гастрит

в/ остра язва на стомаха

г/ хронична язва на стомаха

 

72. ПРИ АУТОПСИЯ ВЪВ ФРОНТАЛНИЯ ДЯЛ НА МОЗЪКА СЕ ВИЖДА УЧАСТЪК С d-3 см СЪС СИВО-ЗЕЛЕН ЦВЯТ, ДОБРЕ ОТГРАНИЧЕН ОТ ОКОЛНАТА ТЪКАН, ИЗПЪЛНЕН С КАШЕВИДНА МАТЕРИЯ.

ЗА КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ КАСАЕ?

а/ хроничен абсцес

б/ гноен менингит

в/ енцефалит

г/ туберкулозен менингит

 

73. ПРИ АУТОПСИЯ НА ПОЧИНАЛ ДОЛНИЯТ ЛОБ НА БЕЛИЯ ДРОБ Е УПЛЪТНЕН,СИВКАВОКАФЕНИКАВ НА ЦВЯТ, БЕЗВЪЗДУШЕН. МИКРОСКОПСКИ ЕКСУДАТЪТ Е БОГАТ НА ЛЕВКОЦИТИ И ФИБРИН.

ЗА КАКЪВ ВИД ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ПРОЦЕС СЕ КАСАЕ:

а/ фибринозно-гнойно възпаление

б/ серозно възпаление

в/ хеморагично възпаление

г/ продуктивно възпаление

 

74. ПРИ АУТОПСИЯ ЕПИКАРДЪТ И ПАРИЕТАЛНИЯТ ЛИСТ НА ПЕРИКАРДА СА НЕПРОЗРАЧНИ, ПОКРИТИ ОБИЛНО С НИШКОВИДНА,БЕЛЕЗНИКАВА МАТЕРИЯ.В ПЕРИКАРДНАТА ТОРБИЧКА СЕ НАМИРА 200 ml МЪТНА СИВКАВА ТЕЧНОСТ.

ПОСОЧЕТЕ ВЯРНАТА ДИАГНОЗА:

а/ хеморагичен перикардит

б/ гноен перикардит

в/ адхезивен перикардит

г/ фибринозен перикардит

 

75. ПРИ АУТОПСИЯ В ТЕМПОРАЛНИЯ ДЯЛ НА МОЗЪКА СЕ НАМИРА КИСТОЗЕН УЧАСТЪК С ДИАМЕТЪР 2 см, С ГЛАДКИ СТЕНИ ИЗПЪЛНЕНИ С БИСТРА БЛЕДО ЖЪЛТА ТЕЧНОСТ.

ПОСОЧЕТЕ ЗА КАКВО СЕ КАСАЕ:

а/ абсцес на мозъка

б/ псевдокиста на мозъка

в/ тумор

г/ енцефалит

 

 

ОТГОВОРИ

 

 

 

1а      21-б,г        41-а,б,в     61-а,б,г

2б    22-а,в        42-а          62-б,г

3а      23-в,г        43-в,г        63

4а     24-а,в,г      44-а         64-б,в

5б     25-б,в        45-а,б,в,г   65-а,б

6а     26-а           46-б,в,г     66-в,г

7а     27-в           47-а,в,г      67-б,г

8б     28-а,б,в,г    48-г          68

9б     29-в          49-а,б        69-а,в

10а     30-б,в,г    50-в,г        70-а

11а     31-а,б,г      51-б,в        71-б

12а   32-а          52-а,б        72-а

13а   33-г          53-б,в        73-а

14б   34-а,в,г      54-а,б,г      74-г

15б    35-а,б        55-а          75-б

16б    36-а,б,в      56-в

17а    37-в          57-в

18а    38-а,в        58-а,б,в,г

19б    39-а          59-в,г

20а    40-б          60-в,г