Счупване на лакътя

Счупен лакът

Съществуват два вида счупване на лакътя – счупване на лакътния израстък (олекранона) на лакътната кост (улната) и счупване на главата на лъчевата кост (радиуса).

Счупване на лакътния израстък (олекранона)

ПричиниСчупен лакът

Такова счупване на лакътя се получава при падане върху сгънат лакът или чрез мускулно теглене (тракция).

Симптоми

При този вид счупване на лакътя се установява болезнен оток върху лакътния израстък (олекранона). Обикновено се опипва хлът­ване между раздалечените фрагменти. Предмишницата не може повече да се разгъне активно.

Лечение

Всяко счупване на лакътя с отделяне на лакътния израстък се лекува оперативно. Aко няма раздалечаване (диастаза) при свит под прав ъгъл лакът се поставя дoрзална гипсова лонгета от дланта до мишницата. Продъл­жителност – 2-3 седмици. След това се провежда активна кинезитерапия.

Счупване на главата на лъчевата кост (радиуса)

Причини

Този вид счупване на лакътя се получава при падане върху изопната ръка. Тласъкът при удара се предава по надлъж­ната ос на радиуса върху главата лъчевата кост и главичката на мишничната кост (capitulum humeri).

Симптоми

При това счупване на лакътя е налице болезнено подуване в областта на лакътната става с ограни­чаване на движенията. Про- и супинацията (въртенето на дланта) са по-силно огра­ничени, отколкото сгъването (флексията) и разгъването (екстензията). Често последни­те са напълно свободни. Налице и локална болка при натиск.

Различават се два варианта при това счупване на лакътя (лъчевата кост):

  • Надлъжно счупване – Надлъжно вървяща фрактурна линия през главата на лъчевата кост.
  • Счупване на шийката на лъчевата кост – Най-често изкривява­не към радиално, с различна степен на разместване.

Лечение

Надлъжните счупвания на лакътя (лъчевата кост) се имобилизират за 7-14 дни с дорзална (по гърба на ръката) гипсова шина. След това се провежда активна кинезитерапия. Ако от­къснатият костен фрагмент причинява значително ограниче­ние на движенията се препоръчва оперативно лечение. Счупвания на шийката на лъчевата кост също така се обездвижват за 7 до 14 дни в гипс. При силно разместване с огра­ничение на движенията по възможност веднага след травма­та се прави оперативна фиксация или екстирпация. При деца в подрастващата възраст правилото е оперативно наместване съc запазване на главата на лъчевата кост.

Усложнения

При премахмане (екстирпация) на главата на лъчевата кост в подрастващата възраст – изкривяване в лакътната става. Ограничаване на движе­нията, особено про- и супинацията (въртенето на дланта).