Счупване на костите

счупване на кости

Симптоми при счупване на кости

 • Болка
 • Оток
 • Кръвоизлив
 • Функционално ограничение
 • Необичайна (абнормна) подвижност
 • Изместване, доколкото то не е съществувало преди това
 • Хрущене (крепитация)

Внимание!

 • В зависимост от мястото на счупването често се установяват само част от изброените симптоми.
 • Необичайната подвиж­ност и крепитация трябва да се констатират, но никога не се изпитват клинично, за да се спестят на болния излишни болки!
 • Рентгеновото изследване винаги трябва да става в две равнини. С това то придобива и юридическа доказателствена сила!

Класификация на счупванията

 Според причината

 • Травматич­ни счупвания – счупване на костите от съответно нараняване. Причинителят на травмата засяга здрава кост.счупване на кости
 • Патологични и спонтанни счупвания – Причинителят на травмата засяга кост, която е вече болестно променена, или при която има несъответствие между натоварване и из­дръжливост на натоварването (костни метастази, първични костни тумори, костни заболявания, които протичат с декалциниране и костна чупливост, счупвания от умора и др.). Спонтанно счупване може да настъпи без каквото и да е трав­матично въздействие!

Според механизъм за възникване

 • Огъвачно счупване – Типично за него е получаването на един клиновиден фрагмент с основа на конкавната страна. Винаги се счупва най-напред изпъкналата (конвексната) страна.
 • Откъсно счупване – То се получава в резултат на директно рязко напрежение на опън в залавната (инсерционната) зона на сухожилия и връзки. Типични примери за такова счупване на кости са счупване на лакътя (олекранона), отскубване на екстензорното сухожилие от крайната фаланга на пръстите на ръ­ката, счупване на капачето на коляното, отскубване на tuberositas tibiae, счупване на вътрешния глезен, счупване на шиповидните и напречните израстъци на прешлените на гръбначния стълб.
 • Торзионно счупване – То възниква при завъртане на тялото при фиксиран крайник или обратно. Фиксираното ходило в железопътна релса или върху ските често води до типично счупване на подбедрицата.
 • Компресионно счупване – Нарушаването на целостта на костта се състои във вътреш­но разрушаване структурата на гредичките. Почти всички белези на счупване на костите могат да липсват! Компресионното счупване често се пропуска! Типични са компресионните счупвания на петата, кондилите на големия пищял и счупване на прешленните тела на гръбначния стълб.
 • Директно счупване – Типичен пример е счупването на бедрената шийка. Счупването възниква на мястото на действието на самата сила, например – удар с футболна обувка срещу голямопищялната кост!
 • Индиректно счупване – Счупването настъпва на отдалечено разстояние от действието на силата.

Степен на счупване на костите

 • Пълни счупвания с първично, вторично и третично разместване (дислокация)счупване на костите
 • Непълни счупвания
 • Фисури или костни пукнатини
 • Инфракции или „огънато“ счупване
 • Счупвания чрез надлъжно вбиване на костта
 • Импресионни счупвания
 • Счупвания тип „зелено клонче“

Класическите видове размествания са:

 • Странично разместване – Dislocatio ad latus
 • Разместване под ъгъл – Dislocatio ad ахim
 • Разместване cъс скъсяване – Dislocatio ad longitudinem cum abbreviatione
 • Разместване c удължаване – cum elongatione
 • Разместване със завъртане no оста – Dislocatio ad peripheriam

[notification type=“notification_warning“ ]Внимание! Типичните размествания при счупване на костите могат да бъдат първично, вторично или третично. Затова е необходим рентгенов контрол непосредст­вено след наместването на дислоцираното костно счупване, обикновено след една седмица и при всяка смяна на гипса![/notification] 

счупване на кости

Счупване на костите според състоянието на меките тъкани

Открити (отворени)

Счупването е в контакт с външната среда чрез нараняване на меките тъкани. Това изисква болнично лечение. Степени на тежест:

І-ва – Малка кожна рана при пробив от костен франгмент отвътре.

ІІ-ра – Обширно кожно нараняване чрез дейст­вие на сила отвън.

ІІІ-та – Обширни наранявания на меките тъкани с кожни дефекти, съдови и нервни по­ражения.

Внимание!

Всички отворени счупвания на кости изискват клинично лечение. Поведението трябва да бъде: покриване на раната със стерилна суха марля, имобилизираща превръзка с шина и изпращане в болница.

 

Закрити счупвания на кости

 • Няма придружаващо нараняване на меките тъкани.
 • Изясни ли се точно какво е счупването, трябва да се провери още какви са кръвообращението и инервацията дистално от счупването?

Особености на счупванията на кости в детската възраст

 • Детската кост е обвита от твърде дебел и здрав периост в сравнение костта на възрастните. Поради това се получават особени видове счупвания (тип „зелена пръчка“).
 • Значение при децата има наличието на растежни зони. Нараняванията на епифизите могат да доведат до смущения в костния растеж. Колкото е по-малко детето, толкова по-бързо се образува калус.
 • При счупвания в детската възраст е необходимо неза­бавно наместване. След няколко дни вече то може да бъ­де невъзможно поради бързо настъпилото калусообразуване!
 • Детската кост чрез целенасочено калусообразуване изглажда страничните размествания до ширината на диафизата, а също така незна­чителни скъсявания и осеви изкривявания до 15˚. Усукванията по оста обаче не могат да се компенсират!
 • При детските счупвания целенасоченото калусообразуване не коригира ротационните грешки! Често калусообразуването е в излишек. По правило, излишният калус се ремоделира без остатък.
 • При деца развитието на лъжлива става (псевдоартроза) е рядкост. Затова обикновено се дава предимство на консервативното лечение.

Счупване тип „зелена пръчка“

Симптоми

Често е налице само незначителен оток. Изясняването става чрез рентгенова снимка. Тип „зелена пръчка“ счупване се получава поради еластичност на периосталния маншон.

Лечение

Разместени диафизарни счупвания се наместват под наркоза! В противоположност на други счупвания след наместването тук няма склонност към приплъзване и ново разместване.

По правило лечението с гипс е за половината от срока на лечение на пълните счупвания на същото място. Колкото е по-млад пациентът, толкова по-кратка е имобилизацията!

Счупвания на епифизите

Симптоми

Болезнен оток в областта на ставата. В колянната става често се наблюдава хемартроза. Ако от зло­полуката са изминали няколко дни, понякога се установява срав­нително добра активна ставна подвижност. При деца и при незначителен оток в областта на става­та да се мисли за счупване на епифизата! Понякога епифизарните счупвания се разпознават трудно рентгенологично. Те трябва да се търсят!

Усложнения

Смущения в растежа, рядко ограничение на движенията.