Тест „Тумори“

ТУМОРИ

1. ИМАТ ЛИ ТУМОРИТЕ СПОНТАННО ОБРАТНО РАЗВИТИЕ И ВЪЗВРЪЩАНЕ КЪМ НОРМАЛНИТЕ СТРУКТУРИ?

а/ да

б/ не

 

2. МОЖЕ ЛИ ВЪВ ВЛАГАЛИЩЕТО ДА СЕ РАЗВИЕ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ?

а/ да

б/ не

 

3. ГЛОМУСНИЯТ ТУМОР СПАДА ЛИ КЪМ СЪДОВИТЕ ТУМОРИ?

а/ да

б/ не

 

4. ПАРЕНХИМЪТ НА КАРЦИНОМИТЕ ИМА ЛИ ДИФУЗНО УСТРОЙСТВО?

а/ да

б/ не

 

5. МОЖЕ ЛИ НА БАЗАТА НА ГРОЗДОВИДНАТА БРЕМЕННОСТ ДА СЕ РАЗВИЕ ХОРИОНЕПИТЕЛИОМА?

а/ да

б/ не

 

6. КАРЦИНОМИТЕ МЕТАСТАЗИРАТ ПРЕДИМНО ПО:

а/ кръвен

б/ лимфен път

 

7. ПО-ДИФЕРЕНЦИРАНИТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ СА:

а/ повече;

б/ по-малко злокачествени

 

8. ИНФИЛТРАТИВНИЯТ РАСТЕЖ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРИЗНАЦИ НА:

а/ злокачествените

б/ доброкачествените тумори

 

9. ЛИПОМЪТ Е ДОБРОКАЧЕСТВЕН ТУМОР ОТ:

а/ епителен произход

б/ мезенхимен произход

 

10. ПАПИЛОМЪТ Е ДОБРОКАЧЕСТВЕН ТУМОР ОТ:

а/ покривният епител

б/ жлезистият епител

 

11. ПРЕКАНЦЕРОЗИТЕ МОГАТ ЛИ ДА ИМАТ ОБРАТНО РАЗВИТИЕ:

а/ да

б/ не

12. ФИБРОМЪТ ДОБРОКАЧЕСТВЕН ТУМОР ОТ ЗРЯЛАТА СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН ЛИ Е?:

а/ да

б/ не

 

13. МОЖЕ ЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ ДА НЯМАТ КАПСУЛА:

а/ да

б/ не

 

14. ТУМОРНИЯТ РАСТЕЖ ИМА ЛИ КОМПЕНСАТОРНО ПРИСПОСОБИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЗА ОРГАНИЗМА:

а/ да

б/ не

 

15. ПРИ ca in situ РАЗРУШАВА ЛИ СЕ БАЗАЛНАТА МЕМБРАНА:

а/ да

б/ не

 

16. ПАРЕНХИМЪТ НА КАРЦИНОМИТЕ ИМА:

а/ гнездно устройство

б/ дифузно устройство

 

17. САРКОМИТЕ МЕТАСТАЗИРАТ ПРЕДИМНО ПО:

а/ лимфен път

б/ кръвен път

 

18. ЛЕВКОПЛАКИЯТА Е ПРЕКАНЦЕРОЗА НА:

а/ лигавицата на стомаха

б/ лигавицата на устната кухина

 

19. ПРИ КАРЦИНОМ НА ПАПИЛА ФАТЕРИ КАКЪВ ВИД ЖЪЛТЕНИЦА СЕ РАЗВИВА:

а/ механична

б/ хемолитична

 

20. АДЕНОМЪТ Е ДОБРОКАЧЕСТВЕН ТУМОР ОТ:

а/ епителен произход

б/ жлезист произход

 

21. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ БЕЛЕЗИ НА КАРЦИНОМИТЕ:

а/ клетките са подредени в гнезда

б/ макроскопски са с вид на рибе месо

в/ метастазират предимно по кръвен път

г/ клетките на паренхима показват атипизъм

 

22. БАЗОЦЕЛУРАЛНИЯТ КАРЦИНОМ СЕ ЛОКАЛИЗИРА НАЙ-ЧЕСТО ПО:

а/ кожата на предмишницата

б/ кожата на долните крайници

в/ кожата на дланите

г/ кожата на лицето

 

23. СВЪРЖЕТЕ ПРАВИЛНО ОПИСАНИЕТО „РАЗВИВА СЕ ПО ЛИГАВИЦИТЕ ПОКРИТИ С ЦИЛИНДРИЧЕН ЕПИТЕЛ И В ОРГАНИ С ЖЛЕЗНО УСТРОЙСТВО“ С ВИДА НА КАРЦИНОМА:

а/ преходноклетъчен карцином

б/ аденокарином

в/ плоскоклетъчен карцином

г/ сарком

 

24. КАРЦИНОМ, ЧИИТО КЛЕТКИ НЕ ПОКАЗВАТ НИКАКВА ПРИЛИКА С ТЪКАНТА, ОТ КОЯТО Е ПРОИЗЛЯЗЪЛ ТУМОРЪТ СЕ НАРИЧА:

а/ недиференциран карцином

б/ органоиден

в/ скирозен карцином

г/ хистиоиден

 

25. ДОКАЗВАНЕТО НА СЛУЗ ПРИ ЖЕЛАТИНОЗНИТЕ КАРЦИНОМИ СТАВА ПРИ ОЦВЕТЯВАНЕ С:

а/ ПАС – реакция

б/ ван Гизон

в/ толуидиново синьо

г/ Гомори

 

26. ПОСОЧЕТЕ КОЕ Е ХАРАКТЕРНО ЗА МАКРОСКОПСКИЯ ВИД НА

АДЕНОКАРЦИНОМА:

а/ с вид на “паница”

б/ с вид на “цветно зеле”

в/ кръгла незаздравяваща язва по лицето

г/ много плътен възел по кожата на лицето

 

27. НАПРАВЕТЕ БИОЛОГИЧНА И ХИСТОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ:

а/ клетките от което са съставени са анапластични

б/ имат висока митотична активност

в/ характеризират се с експанзивен растеж

г/ метастазират и рецидивират

 

28. ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН ПАПИЛОМ СЕ СРЕЩА НАЙ-ЧЕСТО В:

а/ лигавицата на устата

б/ по кожата

в/ пикочния мехур

г/ ларинкса

 

29. СВЪРЖЕТЕ ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ОТ ХИСТОЛОГИЧНАТА КАРТИНА С ПСАМОМЕН МЕНИНГЕОМ:

а/ в кистите епителът разраства под формата на

папили

б/ кистично устройство

в/ калциеви отлагания

г/ клетки тип “пръстен с камък”

 

30. ЛИМФАНГИОМЪТ СЕ ЛОКАЛИЗИРА НАЙ-ЧЕСТО :

а/ по кожата на лицето

б/ в областта на турското седло

в/ по фалангите на пръстите

г/ в устните, езика

 

31. В БРОНХИТЕ И НОСНАТА КУХИНА МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА БАЗАТА НА:

а/ хипоплазия

б/ хистологична акомодация

в/ анаплазия

г/ метаплазия

 

32. МАКРОСКОПСКИ САРКОМИТЕ ИМАТ ВИД НА:

а/ пихтиеста маса

б/ цветно зеле

в/ рибе месо

г/ хрущялна плътност

 

33. ЗА БОЛЕСТТА НА HODGKIN Е ХАРАКТЕРНО:

а/ заличена структура на лимфния възел

б/ разнообразен клетъчен състав

в/ мономорфен клетъчен състав

г/ гигантски клетки на Щернберг

 

34. КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА

НЕХОДЖКИНОВИТЕ МАЛИГНЕНИ ЛИМФОМИ:

а/ заличена структура на лимфния възел

б/ запазена структура на лимфния възел

в/ мономорфен клетъчен състав

г/ полиморфен клетъчен състав

 

35. ЗА ДОКАЗВАНЕ НАЛИЧНОСТТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА КОЛАГЕНА В СЪЕДИНИТЕЛНОТЪКАННИТЕ ТУМОРИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОЦВЕТЯВАНИЯ:

а/ по Ван Гизон

б/ конгорот

в/ толуидин блау

г/ PAS – реакция

 

36. ВЯРНО Е, ЧЕ:

а/ доброкачествените тумори растат експанзивно, а

злокачествените – инфилтративно

б/ злокачествените тумори водят до смърт, както и

някои доброкачествени

в/ доброкачествените тумори могат да рецидивират

г/ някои злокачествени тумори имат псевдокапсула, а

много доброкачествени нямат капсула

37. КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТУМОРИ Е ЗЛОКАЧЕСТВЕН ?

а/ chondrosarcoma

б/ аdenoacanthoma

в/ сhorioepitelioma

г/ сarcinoma planocellulare

 

38. ДЕРМОИДНАТА КИСТА Е:

   а/ зрял тератом

б/ тумор на пигментната тъкан

в/ кожна псевдокиста

г/ кистаденокарцином

 

39. КАРЦИНОМИТЕ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ С:

а/ експанзивен растеж

б/ предимно лимфогенно метастазиране

в/ клетъчен атипизъм

г/ предимно хематогенно метастазиране

 

40. ПЛОСКОКЛЕТЪЧНИЯТ КАРЦИНОМ ИМА:

а/ снопчест строеж

б/ псамомни телца

в/ „ракови перли”

г/ гнезден строеж

 

41. MELANOMA MALIGNUM:

а/ може да възникне от naevus pigmentosus

б/ може да бъде ахроматичен

в/ не следва да се ексцизира преди да се

диагностицира биопсично

г/ при съмнение трябва да се ексцизира много

широко и дълбоко

 

42. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ СА ТУМОРОПОДОБНИ ПРОЦЕСИ

а/ сhondroma;

б/ naevus pigmentosus

в/ моla hydatidosa

г/ seminoma

 

43. БАЗОЦЕЛУЛАРНИЯТ КАРЦИНОМ:

а/ развива се най-често по неокосмената част на

лицето

б/ дава ранни далечни метастази

в/ изграден е от цилиндрични клетки

г/ изграден е от епителоидни клетки

 

44. КАРЦИНОИДИТЕ СА:

а/ тумороподобен процес

б/ дорокачествени тумори

в/ злокачествени тумори

г/ хиперластичен процес

 

45. СРАВНЕНИЕТО „ПРЪСТЕН С КАМЪК, ОБЪРНАТ НАВЪТРЕ” СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ:

а/ мастна дегенерация на хепатоцити

б/ слузообразуващ карцином

в/ вакуолна дегенерация на хепатоцити

г/ гликогенова инфилтрация на Хенлевите бримки

 

46. В БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ ПО ХЕМАТОГЕНЕН ПЪТ НАЙ-ЧЕСТО МЕТАСТАЗИРАТ:

а/ мултиформен глиобластом

б/ саркоми

в/ рак на матката

г/ рак на бъбрека

 

47. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТУМОРИ ЧЕСТО МЕТАСТАЗИРАТ В КОСТИТЕ

а/ липосаркома

б/ остеосаркома

в/ рак на простатата

г/ рак на гърдата

 

48. ВЯРНО Е, ЧЕ:

а/ доброкачествените тумори имат само клетъчен

атипизъм, а злокачествените тумори – тъканен и

клетъчен атипизъм

б/ клетъчният атипизъм включва полиморфизъм,

полихромазия и хиперхромазия

в/ тъканният атипизъм включва мономорфност,

метахромазия и хромофобност.

г/ цитологичното изслезване е особено полезно при

доброкачествени тумори.

 

49. КОЙ ТУМОР НЯМА СОБСТВЕНА СТРОМА, А КЛЕТКИТЕ МУ СЕ ИЗХРАНВАТ ОТ КРЪВОИЗЛИВИТЕ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ИНФИЛТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС:

а/ дребноклетъчен карцином на белия дроб

б/ хориокарцином

в/ папиларен карцином на щитовидната жлеза

г/ малигнен меланом

 

50. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ БЕЛЕЗИ СА ПРИСЪЩИ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ:

а/ тъканен атипизъм

б/ клетъчен атипизъм

в/ псевдокапсула

г/ експанзивен растеж

 

51. КАК МЕТАСТАЗИРА CARCINOMA IN SITU?

а/ лимфогенно

б/ периневрално

в/ хематогенно

г/ не метастазира

 

52. ГЛИОМИТЕ МЕТАСТАЗИРАТ В :

а/ белия дроб

б/ черния дроб

в/ костната система

г/ Ц Н С.

 

53. ULCUS RODENS Е МЕТАФОРА ЗА МАКРОСКОПСКАТА НАХОДКА ПРИ

     а/ аденокарцином на стомаха

б/ ухапване от гризачи

в/ хронична язва на стомаха

г/ базоцелуларен карцином.

 

54. ПОСОЧЕТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ МЕЖДУ ИЗБРОЕНИТЕ ?

а/ glioblastoma

б/ lymphoma

в/ melanoma

г/ seminoma.

 

55. ЗА САРКОМИТЕ Е ХАРАКТЕРНО, ЧЕ:

     а/ паренхимните им клетки се разпорагат дифузно

б/ метастазират по лимфен път

в/ ранните органни метастази са в белите дробове

г/ относително по-често се срещат в млада и в

детска възраст

 

56. КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ МЕТАСТАЗИРА НАЙ-ЧЕСТО В ЧЕРНИЯ ДРОБ:

а/ белодробен карцином

б/ остеосарком

в/ карцином на стомаха

г/ карцином на пикочния мехур

 

57. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ДОБРОЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ:

а/ растат бавно, експанзивно

б/ инфилтрират и разрушават тъканите и органите

в/ не са добре отграничени от околните тъкани

г/ клетките на паренхима не показват атипизъм

 

58. НАСЛЕДСТВЕНО ОБУСЛОВЕНИ ТУМОРИ СА:

а/ карциномът на лигавицата на матката

б/ полипоза на стомаха

в/ невробластомът на ретината

г/ базоцелуларният карцином

 

59. ПРИ ЕКСПАНЗИВЕН РАСТЕЖ НА ТУМОРИТЕ СЕ НАБЛЮДАВА:

а/ врастване в съседните тъкани с последващото им

разрушаване

б/ инвазията става по хода на нервните влакна,

кръвоносните и лимфни съдове

в/ притискане на околните тъкани

г/ лесно отделяне на тумора от околната тъкан

60. ПЛОСКОКЛЕТЪЧНИЯТ КАРЦИНОМ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ОТ:

а/ лигавицата на устната кухина

б/ лигавицата на бронхите

в/ лигавицата на влагалищната част на маточната

шийка

г/ епитела на стомашната лигавица

 

61. ПАПИЛОМЪТ:

а/ се развива най-често в пикочния мехур

б/ обpазува жлезни формации

в/ съдържа в централните си части ракови перли

 

г/ макроскопски е мек и има папиларен строеж

62. СВЪРЖЕТЕ ПРАВИЛНО ОПИСАНИЕТО НА АСТРОЦИТОМА:

а/ произхожда от ретината на окото

б/ хистологично се състои от дребни клетки

подредени в розетки

в/ развива се в голямомозъчните хемисфери;

г/ състои се от звездовидни клетки с израстъци

 

63. МЕЛАНОМА МАЛИГНУМ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ В:

а/ лигавицата на бъбречното легенче

б/ хориоидеята на окото

в/ млечната жлеза

г/ меките мозъчни обвивки

 

64. ДЕРМОИДНАТА КИСТА Е:

а/ зрял тератом, който се наблюдава най-често в

яйчника

б/ доброкачествен тумор от клетки на меките

мозъчни обвивки

в/ тумор на пигментната тъкан

г/ доброкачествен тумор свързан с бременността

 

65. ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ СМЕСЕН ТУМОР НА ПАРОТИДНАТА ЖЛЕЗА Е:

а/ аденом;

б/ развива се двустранно

в/ клинично се означава като улкус роденс

г/ притежава централно разположени ракови перли

 

66. РАКЪТ НА БЕЛИЯ ДРОБ МЕТАСТАЗИРА НАЙ-ЧЕСТО В:

а/ черен дроб

б/ кости

в/ слезка

г/ мозък

 

67. НАЙ-ЧЕСТАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА НЕВРИНОМА В ЧЕРЕПА Е:

а/ понто-церебеларния ъгъл

б/ фалкс церебри

в/ тенториум церебели

г/ малък мозък

 

68. ИНФИЛТРАТИ ОТ ПЛАЗМОЦИТИ И ЛИМФОЦИТИ В СТРОМАТА НА ТУМОРИТЕ НАРИЧАМЕ:

а/ реактивно възпаление

б/ стромна реакция

в/ морфологична анаплазия

г/ синусна хистиоцитоза

 

69. ПОСОЧЕТЕ ХИСТОГЕНЕТИЧНАТА И ХИСТОЛОГИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕВРИНОМА:

а/ развива се от периферните и черепно-мозъчните

нерви

б/ произхожда от покривните клетки на арахнодеята

в/ състои се от вретеновидни клетки с палисадно

подредени ядра

г/ клетките формират луковици

 

70. РАЗВИТИЕТО НА НОВ ТУМОРЕН ВЪЗЕЛ В ЦИКАТРИКСА СЛЕД ОПЕРАТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР СЕ НАРИЧА:

а/ рецидив

б/ малигнена дегенерация

в/ ектопия

г/ ретроградна метастаза

 

71. МЪЖ НА 72 год. У КОГОТО ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ НА ДОЛНАТА УСТНА СЕ ПОЯВИЛО БЯЛО ПЕТНО, КОЕТО ЛЕКО НАРАСТВАЛО И СТИГНАЛО НА ГОЛЕМИНА 0,5 см.ХИСТОЛОГИЧНО В ОБЛАСТТА НА ПЕТНОТО СЕ НАМИРАТ ХРОНИЧЕН ПРОДУКТИВЕН ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ПРОЦЕС ПОД ЛИГАВИЦАТА, СИЛНО РАЗРАСТВАНЕ НА

МНОГОСЛОЙНИЯ ПЛОСЪК ЕПИТЕЛ, КОЙТО СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ ВЪВ ВРОГОВЯВАЩ.

ПОСОЧЕТЕ ТОЧНАТА ХИСТОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА

а/ хронично продуктивно възпаление

б/ левкоплакия

в/ аденокарцином

г/ папилом;

 

72. В ПЛАНТАРНАТА ОБЛАСТ НА 35 ГОД. ЖЕНА СЕ НАБЛЮДАВА ТЪМНО СИНКАВО-ЧЕРЕН ТУМОР С НЕРАВНА ЛОБУЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ, ПОКРИТА С КРЪВЕНИСТИ КОРИЧКИ. ХИСТОЛОГИЧНО СА НАЛИЦЕ ЕПИТЕЛОИДНИ И ИЗТОЧЕНИ РАЗЛИЧНИ ПО ФОРМА И ГОЛЕМИНА КЛЕТКИ С ПИГМЕНТНИ ГРАНУЛИ В ЦИТОПЛАЗМАТА. ИНФИЛТРАТИВНИЯТ РАСТЕЖ Е ПРОЯВЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕРМАТА И ЕПИДЕРМИСА.

ПОСОЧЕТЕ ДИАГНОЗАТА:

а/ невус пигментозус

б/ ефелидес

в/ меланома малигнум;

г/ улкус роденс

 

73. ЖЕНА НА 43 ГОДИНИ, КОЯТО В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ПОЛУЧИЛА ТЕЖЕСТ И ПО-ОБИЛНО КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ГЕНИТАЛИИТЕ. БИЛА ОПЕРИРАНА ЗА ТУМОР НА МАТКАТА. ВЪВ ФУНДУСА НА МАТКАТА Е НАМЕРЕН НЕДОБРЕ ОТГРАНИЧЕН ВЪЗЕЛ С ДИАМЕТЪР 5см С МЕКА КОНСИСТЕНЦИЯ И РОЗОВ ЦВЯТ. ХИСТОЛОГИЧНО Е СЪСТАВЕН ОТ

СИЛНО АТИПИЧНИ ИЗТОЧЕНИ И ГИГАНТСКИ КЛЕТКИ, КОИТО СА ГЪСТО РАЗПОЛОЖЕНИ И НА МЕСТА СЕ ГРУПИРАТ В СНОПЧЕТА. УСТАНОВЯВАТ СЕ НЕКРОТИЧНИ ОГНИЩА И ОСКЪДНО КОЛИЧЕСТВО СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН. ПРИ ОЦВЕТЯВАНЕ ПО ВАН ГИЗОН – ОЦВЕТЯВАНЕТО Е ЖЪЛТО.

ПОСОЧЕТЕ ТОЧНАТА ХИСТОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА:

а/ лейомиом

б/ фибролейомиом

в/ лейомиосарком

г/ фибросарком

 

74. У 36 ГОДИШНА ЖЕНА, КОЯТО ПРЕДИ 6 МЕСЕЦА ПОЛУЧИЛА ЗАПЕК,А ПРИ ДЕФЕКАЦИЯ СЛУЗ И КРЪВ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА,В РЕКТУМА Е УСТАНОВЕНО НА 6-7см ОТ АНУСА ЗАДЕБЕЛЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА СТЕНАТА СЪС СТЕНОЗИРАНЕ НА ПРОСВЕТА МУ. ХИСТОЛОГИЧНО СА НАМЕРЕНИ ЖЛЕЗИ С ВТОРИЧНИ ЛУМЕНИ,ТАПИЦИРАНИ С АТИПИЧНИ

ЦИЛИНДРИЧНИ КЛЕТКИ.

ПОСОЧЕТЕ ТОЧНАТА ХИСТОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА:

а/ плоскоклетъчен карцином

б/ аденокарцином

в/ аденом

г/ сарком

 

75. У ЖЕНА НА 28 ГОДИНИ ПРЕДИ 1 ГОДИНА СЕ ПОЯВИЛ ВЪЗЕЛ В МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА С ДИАМЕТЪР 2см, ДОБРЕ ОТГРАНИ-ЧЕН,НЕБОЛЕЗНЕН,ПОДВИЖЕН,ПЛЪТЕН. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ

НАМИРА КОНЦЕНТРИЧНО РАЗРАСТНАЛА МЛАДА СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН, ОКОЛО КАНАЛИТЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА, БЕЗ ДА ГИ ДЕФОРМИРА.

ПОСОЧЕТЕ ТОЧНАТА ХИСТОЛОГИЧНА ДИАГНОЗА:

а/ периканаликуларен фиброаденом

б/ интраканаликуларен фиброаденом

в/ аденокарцином

г/ скирозен карцином

 

76. У МЪЖ НА 70 ГОДИНИ ОТПРЕДИ 10 МЕСЕЦА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ СЕ ЯВЯВА ХЕМАТУРИЯ. НАПОСЛЕДЪК СЕ ПОЯВИЛИ ДИЗУРИЧНИ СМУЩЕНИЯ. УСТАНОВЕНО БИЛО ПАПИЛАРНО РАЗРАСТВАНЕ НА ШИРОКА ОСНОВА В ПИКОЧНИЯ МЕХУР. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ ВИЖДАТ ПАПИЛАРНИ РАЗРАСТВАНИЯ НА АТИПИЧЕН ПРЕХОДЕН ЕПИТЕЛ И ИНФИЛТРАЦИЯ В ДЪЛБОКИТЕ СЛОЕВЕ НА СТЕНАТА НА МЕХУРА И В СЪДОВЕТЕ.

ПОСОЧЕТЕ ХИСТОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА:

а/ плоскоклетъчен карцином

б/ преходноклетъчен карцином

в/ недиференциран карцином

г/ аденокарцином;

 

77. У МЪЖ НА 35 години СЕ ПОЯВИЛ ВЪЗЕЛ В ДЯСНАТА ПАРОТИДНА ЖЛЕЗА С ДИАМЕТЪР 2 см, ДОБРЕ ОТГРАНИЧЕН И ПЛЪТЕН. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ НАМИРА СЛУЗОПОДОБНА ТЪКАН НА МЕСТА С ВИД НА ХРУЩЯЛНА, СРЕД КОЯТО СЕ ВИЖДАТ ЖЛЕЗНИ СТРУКТУРИ И ПОВЛЕКЛА ОТ КУБИЧНИ, ЦИЛИНДРИЧНИ И ИЗТОЧЕНИ КЛЕТКИ.

ПОСОЧЕТЕ ПРАВИЛНАТА ДИАГНОЗА:

а/ плеоморфен аденом на паротидната жлеза

б/ аденокарцином на паротидната жлеза

в/ миксом на паротидната жлеза

г/ хондром на паротидната жлеза

 

78. ЖЕНА НА 39 години, ПРИ КОЯТО ОПЕРАТИВНО Е ИЗВАДЕН ТУМОР ОТ ЛЯВАТА ПРЕДМИШНИЦА С ДИАМЕТЪР 3 см., ДОБРЕ ОТГРАНИЧЕН, ПЛЪТЕН. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ НАМИРАТ ВРЕТЕНОВИДНИ КЛЕТКИ, ГРУПИРАНИ В СНОПЧЕТА, С ЯДРА ПОДРЕДЕНИ ПАЛИСАДНО.

ПОСТАВЕТЕ ХИСТОЛОГИЧНАТА ДИАГНОЗА:

а/ фибром

б/ лейомиом

в/ миксом

г/ неврином;

 

79. У 68 годишен МЪЖ ПО ГЪНКАТА МЕЖДУ НОСА И БУЗАТА В ДЯСНО СЕ НАБЛЮДАВА ЯЗВА С ПЛЪТНИ РЪБОВЕ И КРАТЕРОВИДНО ДЪНО, ПОКРИТО С КАФЕНИКАВИ КРУСТИ. ХИСТОЛОГИЧНО СЕ ВИЖДАТ ГНЕЗДА ИЗГРАДЕНИ ОТ КРЪГЛИ, ПОЛИГОНАЛНИ И ПО – ИЗТОЧЕНИ КЛЕТКИ, КОИТО В ПЕРИФЕРИЯТА СА ПОДРЕДЕНИ ПАЛИСАДНО.

ПОСТАВЕТЕ ВЯРНАТА ДИАГНОЗА:

а/ базоцелуларен карцином

б/ плоскоклетъчен карцином

в/ малигнен меланом

г/ невус пигментозус

 

80. ПО КОНВЕКСИТЕТА НА ЛЯВАТА ГОЛЯМОМОЗЪЧНА ХЕМИСФЕРА СЕ ВИЖДА ДОБРЕ ОГРАНИЧЕН ТУМОР С ДИАМЕТЪР 3 см., СИВКАВО-КАФЕНИКАВ ЦВЯТ И ПЛЪТНА КОНСИСТЕНЦИЯ СВЪРЗАН С ДУРА МАТЕР. МОЗЪЧНАТА ТЪКАН В ТОЗИ УЧАСТЪК Е ХЛЪТНАЛА, БЕЗ ИНФИЛТРАЦИЯ ОТ ТУМОРА.

ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНАТА МАКРОСКОПСКА ДИАГНОЗА:

а/ менингиом

б/ астроцитом

в/ неврином

г/ медулобластом

ОТГОВОРИ

 

 

1-б              21-а,г                      41-а,б,в,г             61-а,г

2-а              22-г                         42-б,в                     62-в,г

3-а              23-б                         43-а,в                     63-б,г

4-б              24-а                         44-в                        64-а

5-а              25-а                         45-а,б                     65-а

6-б              26-а,б                      46-б,г                     66-а,б,г

7-б              27-в                         47-в,г                     67-а

8-а              28-а,б,г                   48-б                        68-б

9-б              29-в                         49-б                        69-а,в

10-а            30-г                         50-а,г                     70-а

11-а            31-г                         51-г                        71-б

12-а            32-в                         52-г                        72-в

13-а            33-а,б,г                   53-г                        73-в

14-б            34-а,в                      54-а,б,в,г                74-б

15-б            35-а                         55-а,г                     75-а

16-а            36-а,б,в,г                 56-в                        76-б

17-б            37-а,б,в,г                 57-а,г                     77-а

18-б            38-а                         58-б,в                     78-г

19-а            39-б,в                      59-в,г                     79-а

20-б            40-в,г                      60-а,б,в                  80-а