Тест „Кръвотворна система“

„Кръвотворна система“

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВОТВОРНАТА СИСТЕМА И ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

 

1. Води ли руптурата на варици на хранопровода до остра следкръвоизливна анемия?

а) да

б) не

 

2. Развива ли се жълтеница при хемолитичните анемии?

а) да

б) не

 

3. Развиват ли се имунообусловени тромбоцитопении?

а) да

б) не

 

4. Открива ли се филаделфийска хромозома при острите левкози?

а) да

б) не

5. Сагова ли е слезката при болестта на Hodgkin?

а) да

б) не

 

6. Злокачествено заболяване ли е болестта на Hodgkin?

а) да

б) не

 

7. Намират ли се гигантски клетки тип Щернберг при неходжкиновия едроклетъчен В клетъчен лимфом?

а) да

б) не

 

8. Увреждат ли се пътищата на дълбоката сетивност на гръбначния мозък при пернициозната анемия?

а) да

б) не

 

9. Може ли да се развие желязодефицитна анемия при бременност?

а) да

б) не

 

10. Намират ли се левкемични инфилтрати в слезката и черния дроб при хроничната миелогенна левкоза?

а) да

б) не

 

11. Развиват ли се имунообусловени хемолитични анемии?

а) да

б) не

 

12. Порфирна ли е слезката при болестта на Hodgkin?

а) да

б) не

 

13. Развива ли се хемолитична анемия при сепсис?

а) да

б) не

 

14. Доброкачествено заболяване ли е миеломната болест?

а) да

б) не

 

15. При хронична миелогенна левкоза инфилтратите в черния дроб огнищни ли са в порталните пространства?

а) да

б) не

 

16. Развива ли се жълтеница при хемолитичните анемии?

а) да

б) не

 

17. Намират ли се гигантски клетки тип Щернберг при острата левкоза?

а) да

б) не

 

18. Развива ли се хеморагична диатеза при тромбоцитопении?

а) да

б) не

 

19. Увреждат ли се бъбреците при миеломна болест?

а) да

б) не

 

 

20. Причините за острите следкръвоизливни анемии са най-често:

а) остра хемолиза

б) травматични

в) интоксикационни

г) и трите посочени

 

21. Анемии от нарушена функция на костния мозък се развиват при:

а) левкози

б) лечение с цитостатици

в) при хронична бъбречна недостатъчност

г) и при трите посочени

 

22. При агранулоцитоза се развиват:

а) улцеронекротични промени в устната кухина

б) кандидоза

в) тежки септични заболявания

г) вирусен хепатит

 

23. При миеломната болест се развива:

а) хиперпарапротеинемия

б) амилоидоза

в) бъбречна недостатъчност

г) хроничен пиелонефрит

 

24. Кои от изброените органи се засягат най-често при хронична миелолевкоза?

а) лимфни възли

б) бял дроб

в) черен дроб

г) слезка

 

25. Слезката при болестта на Hodgkin е ?

а) сагова

б) порфирна

в) шункова

г) застойна

 

26. За болестта на Hodgkin е характерно:

а) заличена структура на лимфния възел

б) разнообразен клетъчен състав

в) мономорфен клетъчен състав

г) гигантски клетки тип Щернберг

27. За болестта на Hodgkin са характерни следните хистологични форми:

а) лимфоцитно преобладаване

б) лимфоцитно изчерпване

в) смесено-клетъчна форма

г) саркоидоза

 

28. Кой от изброените методи служи за типизиране на лимфомите?

а) оцветяване по Van Gieson

б) оцветяване по PAS

в) оцветяване по von Kossa

г) имунохистохимичен

 

29. При кое от изброените заболявания се развива най-силно изразена хепато-спленомегалия?

а) хронична миелогенна левкоза

б) хронична лимфолевкоза

в) остра левкоза

г) миеломна болест

 

30. Желязодефицитните анемии са:

а) нормохромни

б) хипохромни

в) хиперхромни

г) и трите посочени възможности

 

31. Кои от изброените болести на лимфните възли са злокачествени заболявания?

а) фелиноза

б) саркоидоза

в) morbus Hodgkin

г) туберкулоза

 

32. За болестта на Hodgkin е характерно:

а) заличена структура на лимфния възел

б) разнообразен клетъчен състав

в) мономорфен клетъчен състав

г) гигантски клетки тип Щернберг                                                                               33. При миеломната болест се развива:

а) хиперпарапротеинемия

б) амилоидоза

в) бъбречна недостатъчност

г) хроничен пиелонефрит

 

34. Причините за острите следкръвоизливни анемии са най-често:

а) остра хемолиза

б) травматични

в) интоксикационни

г) и трите посочени

 

35. Анемии от нарушена функция на костния мозък се развиват при:

а) левкози

б) лечение с цитостатици

в) при хронична бъбречна недостатъчност

г) и при трите посочени

 

36. Hiatus leucaemicus се наблюдава при:

а) остри левкози

б) хронична миелогенна левкоза

в) хронична лимфолевкоза

г) morbus Hodgkin

 

37. При агранулоцитоза се развиват:

а) улцеронекротични промени в устната кухина

б) кандидоза

в) тежки септични заболявания

г) вирусен хепатит

 

38. Кои от следните хистологични белези са характерни за неходжкиновите малигнени   лимфоми?

а) заличени структура на лимфния възел

б) запазена структура на лимфния възел

в) мономорфен клетъчен състав

г) полиморфен клетъчен състав

 

39. Кой от посочените представители на неходжкиновите лимфоми е с по-лоша прогноза

а) центроцитен

б) лимфоплазмоцитен

в) лимфома на Burkitt

г) имунобластен

 

40. Слезката при болестта на Hodgkin е ?

а) сагова

б) порфирна

в) шункова

г) застойна

41. При коя от изброените анемии има мегалобластен тип кръвотворене ?

a) остра следкръвоизливна анемия;

б) желязо-дефицитна анемия;

в) хемолитична анемия;

г) пернициозна анемия.

 

42. Острата левкоза може:

a) да завърши със смърт от интеркурентна инфекция;

б) смърт от кръвоизливи заради хеморагична диатеза;

в) да премине в хронична левкоза;

г) да има продължителни ремисии.

 

43. Като усложнения на агранулоцитозата могат да се развият:

a) улцеро-некротични промени в устната кухина и червата;

б) бактериален сепсис;

в) вирусен хепатит;

г) ДИК синдром.

 

44. „Филаделфийска” хромозома се открива при:

a) хронична миелогенна левкемия;

б) хронична лимфатична левкемия;

в) бластна левкоза;

г) миеломна болест.

 

45. При кое от изброените заболявания хепатоспленомегалията е най-силно изразена ?

                   а) хронична лимфолевкоза;

б) хронична миелогенна левкоза;

в) бластна левкоза;

г) билиарна чернодробна цироза.

 

46. При пернициозна анемия наблюдаваме:

а) нарушена секреция на гастромукопротеин;

б) увреждане на гръбначния мозък;

в) хънтеров глосит;

г) хемолитична жълтеница.

47. Наличието на мономорфни инфилтрати от хиперхромни лимфоидни клетки предимно в порталните пространства при хепатоспленомегалия е израз на:

а) хроничен активен хепатит;

б) хроничен персистиращ хепатит;

в) хронична миелогенна левкоза

г) хронична лимфатична левкоза.

48. При болестта на Hodgkin се намират следните типове гигантски клетки:

а) на Вирхов;

б) на Микулич;

в) на Ходжкин;

г) на Sternberg.

 

49. У 34 годишен мъж се увеличили шийните лимфни възли в дясно, които не се повлиявали от антибиотично лечение. При направената биопсия структурата на лимфните възли е изцяло заличена и често се намират ходжкинови и щернбергови клетки.

Посочете точната диагноза на патологичния процес в лимфните възли.

а) туберкулоза

б) morbus Hodgkin

в) неходжкинов имунобластен лимфом

г) саркоидоза

 

50. При аутопсия на 57 годишен мъж се намира микронодуларна цироза на черния дроб, уголемена слезка, асцит – 2500мл. Стомахът и червата са изпълнени с голямо количество кръв. В дисталната част на хранопровода се намират леко надигнати, сивкаво виолетови поленца и ивици, като в областта на една от тях лигавицата е с нарушена цялост и тъмно морава на цвят.     Поставете правилната диагноза на непосредствената причина за настъпването на смъртта.

а) желязодефицитна анемия

б) хемолитична анемия

в) тромбоцитопения

г) остра следкръвоизливна анемия при руптура на варици на

хранопровода

 

51. У 59 годишна жена с клинични данни за мегалобластен тип на кръвотворене и наличие на мегалоцити в периферната кръв, макроскопски се намират бледи кожа и лигавици с лек жълтеникав отенък, мастна дегенерация на черния дроб, бъбреците и сърцето. Костният мозък е хиперпластичен с вид на малиново желе. Езикът е със зачервена, атрофичена, изгладена лигавица. Посочете вярната диагноза на основното заболяване.

а) хемолитична анемия

б) желязодефицитна анемия

в) пернициозна анемия

г) посткръвоизливна анемия

 

52. При аутопсията на 29 годишен мъж се намират силно уголемени слезка – 4,5кг. черен дроб 5 кг., хиперпластичен сивкав(гноевиден) костен мозък и множество бели сгъстаци в кръвоносните съдове.

Посочете точната диагноза.

а) хронична миелогенна левкоза

б) хронична лимфолевкоза

в) миеломна болест

г) morbus Hodgkin

 

53. При аутопсия на жена на 67 години се намира карцином на възходящата част на дебелото черво със значителни размери. Кожата, лигавиците и вътрешните органи са бледи, сърцето е тигрово, костният мозък на плоските кости е хиперпластичен, а в дългите тръбести кости е червен. Поставете вярната диагноза на промените в кръвотворната система.

а) желязодефицитна анемия

б) хемолитична анемия

в) пернициозна анемия

г) апластична анемия

 

ОТГОВОРИ

 

1-а                   21-г                            41-г

2-а                   22-а,б,в                       42-а,б,г

3-а                   23-а,б,в                       43-а,б

4-б                   24-в,г                         44-а

5-б                   25-б                            45-б

6-а                   26-а,б,г                      46-а,б,в,г

7-б                   27-а,б,в                      47-г

8-а                   28-г                             48-в,г

9-а                   29-а                            49-б

10-а                 30-б                            50-г

11-а                 31-в                            51-в

12-а                 32-а,б,г                      52-а

13-а                 33-а,б,в                      53-а

14-б                 34-б

15-б                 35-г

16-а                 36-а

17-б                 37-а,б,в

18-а                 38-а,в

19-а                 39-в,г

20-б                40-б