Тест „Кръвообръщение“

СМУЩЕНИЯ В КРЪВООБРАЩЕНИЕТО

1. РАЗВИВА ЛИ СЕ ИСХЕМИЯ ПРИ НАМАЛЕН ПРИТОК НА АРТЕРИАЛНА КРЪВ?

а/ да

б/ не

2. РАЗВИВА ЛИ СЕ СТАЗА НА НИВОТО НА МИКРОЦИРКУЛАЦИЯТА?

а/ да

б/ не

3. РАЗВИВА ЛИ СЕ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРЕМИЯ ПРИ ОСТРО ЗАПУШВАНЕ НА МАГИСТРАЛЕН СЪД ?

а/ не

б/ да

4. ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ УВРЕЖДАНЕТО НА СЪДОВАТА СТЕНА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРОМБОЗАТА?

а/ не

б/ да

5. ФЛЕБОТРОМБОЗАТА Е:

а/ тромбозирала вена без възпаление на стената

б/ тромбоза с възпаление на венозната стена

 

6. МОЖЕ ЛИ ТРОМБОЗАТА ДА ДОВЕДЕ ДО ЕМБОЛИЯ?

а/ да

б/ не

 

7. РАЗВИВА ЛИ СЕ ХЕМОСИДЕРОЗА НА БЕЛИЯ ДРОБ ПРИ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРЕМИЯ?

а/ да

б/ не

 

8. МОЖЕ ЛИ ДА ВЪЗНИКНЕ АМНИОТИЧНА ЕМБОЛИЯ ПРИ РАЖДАНЕ?

а/ да

б/ не

 

9. КОАГУЛАЦИОННА ЛИ Е НЕКРОЗАТА ПРИ ИНФАРКТ НА МОЗЪКА?

а/ да

б/ не

10. НЕКРОЗАТА ЗАСЯГА КЛЕТКИТЕ И МЕЖДУКЛЕТЪЧНОТО ВЕЩЕСТВО

а/ не

б/ да

11. КАЗЕОЗНАТА НЕКРОЗА Е:

а/ коагулационна некроза

б/ коликвационна некроза

12. МОЖЕ ЛИ ПРИ ФРАКТУРА НА ДЪЛГИТЕ КОСТИ ДА СЕ РАЗВИЕ МАСТНА ЕМБОЛИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ?

а/ да

б/ не

 

13. МОЖЕ ЛИ ТРОМБ ВЪВ v. portae ДА ПРИЧИНИ ЕМБОЛИЯ НА АРТЕРИЯ ПУЛМОНАЛИС?

а/ да

б/ не

 

14. АПОПТОЗАТА НИКОГА НЕ ЗАСЯГА ЦЕЛИ ОБЛАСТИ ОТ ПАРЕНХИМА

а/ да

б/ не

 

15. КАКЪВ ТИП Е НЕКРОЗАТА ПРИ ИНФАРКТ НА МОЗЪКА:

а/ коагулационна

б/ коликвационна;

16. НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ ВТОРИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ ОКОЛО НЕКРОТИЧНИЯ УЧАСТЪК:

а/ да

б/ не

 

17. РАЗВИВА ЛИ СЕ КАФЯВА ИНДУРАЦИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ ПРИ cor pulmonale?

а/ да

б/ не

 

18. МОЖЕ ЛИ ИСХЕМИЯ ДА СЕ ПОСЛЕДВА ОТ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРЕМИЯ

а/ да

б/ не

 

19. ОБРАЗУВАТ ЛИ СЕ ТРОМБИ ИЗВЪН ЛУМЕНА НА СЪДОВЕТЕ И КУХИНИТЕ НА СЪРЦЕТО?

а/ да

б/ не

 

20. ВЪЗНИКВАТ ЛИ ДИАПЕДЕЗНИ КРЪВОИЗЛИВИ ПРИ ХРОНИЧЕН ВЕНОЗЕН ЗАСТОЙ?

а/ да

б/ не

 

21.КАКВИ СА ОПАСНОСТИТЕ ПРИ БЪРЗО ИЗТОЧВАНЕ НА ГОЛЯМ АСЦИТ?

а/ развитие на хипоонкотични отоци

б/ кръвоизлив в коремната кухина

в/ масивна артериална хиперемия в коремните съдове

г/ колапс

 

 

22. КОИ СА РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ ПРАВ И ОБРАТЕН ТИП НА МУСКАТОВ ЧЕРЕН ДРОБ:

а/ при правия тип синусоидите са хиперемирани, а при    обратния – анемизирани

б/ при обратния тип настъпва капиляризация на синусоидите

в/ при правия тип застоят е центролобуларен, а при обратния – перипортален

г/ при правия тип настъпва мастната дегенерация на хепатоцитите в средната зона,а при обратния-перипортално

 

23. ПОСОЧЕТЕ СЪДОВЕТЕ, В КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ОБРАЗУВАТ СМЕСЕНИ ТРОМБИ:

а/ големи вени

б/ артерии

в/ капиляри

г/ венули

 

24. ХЕМОРАГИЧНИ ИНФАРКТИ СЕ РАЗВИВАТ ПРИ:

а/ органи с магистрален тип кръвоснабдяване

б/ запушване на венозен съд

в/ предшестващ венозен застой

г/ органи с двойно кръвоснабдяване

 

25. КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОБАТА ЗА ВЪЗДУШНА ЕМБОЛИЯ:

а/ в присъствие на свидетели

б/ обдукция във вана

в/ пробиване на дясната камера

г/ пробиване на лява камера

 

26. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПАРАДОКСАЛНА ЕМБОЛИЯ СА:

а/ Foramen ovale apertum

б/ Hepar muchatum

в/ Cor pulmonale

г/ Ductus Botali persistens

 

27. „МУТИЛАЦИЯ” ОЗНАЧАВА:

а/ форма на биологична мутация

б/ махалообразно движение на кръвта

в/ зонално окапване на косата

г/ самоампутация на фаланги

 

28. ХИПЕРЕМИЧНО-ХЕМОРАГИЧНА ЗОНА СЕ СРЕЩА ПРИ:

а/ Tophi podagrosi

б/ нодуларна амилоидоза

в/ анемичен инфаркт

г/ крупозна пневмония

 

29. ПРИ НАЛИЧИЕ НА КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ФАКТОРИ СЕ РАЗВИВА МУСКАТОВ ЧЕРЕН ДРОБ?

а/ краткотраен венозен застой

б/ дълготрайна артериална хиперемия

в/ общ венозен застой

г/ митрална стеноза

 

30. КОИ ВИДОВЕ КРЪВОИЗЛИВИ СЕ СРЕЩАТ В ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА:

а/ хемоторакс

б/ хемоптое

в/ мелена

г/ хематемеза

 

31. ПОСОЧЕТЕ ВИДОВЕ ТРОМБИ СПОРЕД ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ СЪДОВАТА СТЕНА И ЛУМЕНА:

а/ смесен

б/ пристенен

в/ обтурационен

г/ септичен

 

32. МАСТНАТА ЕМБОЛИЯ В БЕЛИЯ ДРОБ СЕ ДОКАЗВА НА :

а/ парафинови срези от бял дроб, оцветени с

хематоксилин-еозин

б/ парафинови срези, оцветени със СУДАН III

в/ срези от бял дроб, получени чрез замразяващ

микротом, оцветени със СУДАН III

г/ парафинови срези от бял дроб, предварително

фиксирани в алкохол

 

33. ОТ КОИ ФАКТОРИ ЗАВИСИ НЕБЛАГОПРИЯТНИЯТ ИЗХОД ОТ КРЪВОИЗЛИВИТЕ :

а/ голямо количество кръвозагуба

б/ бързо настъпваща кръвозагуба

в/ локализация на кръвоизлива в мозъка и сърцето

г/ кръвоизлив в подкожната тъкан

34. ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА МАСТНА ЕМБОЛИЯ В БЕЛИЯ ДРОБ СА

а/ костният мозък в дългите кости

б/ подкожна мастна тъкан

в/ черен дроб с мастна дегенерация

г/ разязвена атеросклеротична плака на аортата

 

35. ПОСОЧЕТЕ ИНФАРКТИТЕ, КОИТО ЧЕСТО ВОДЯТ ДО СМЪРТ НА БОЛНИТЕ :

а/ инфаркт на бъбреците

б/ инфаркт на слезката

в/ инфаркт на сърцето

г/ инфаркт на мозъка

 

36. КОИ ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ ИГРАЯТ РОЛЯ ЗА ТРОМБООБРА-ЗУВАНЕТО?

а/ агрегация на тромбоцитите

б/ коагулация на фибриногена;

в/ агрегация на еритроцитите

г/ миграция на левкоцитите

37. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ КРЪВОИЗЛИВИ СЕ НАБЛЮДАВАТ В ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ?

а/ хематемезис

б/ хемаскос

в/ епистаксис

г/ хемоптое

 

38. ПРИ СТАЗА СА ВЪЗМОЖНИ:

а/ тромбоемболия

б/ диапедезни кръвоизливи

в/ некроза на тъканите

г/ възстановяване на циркулацията

 

39. ПОСОЧЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ХЕМОРАГИЧЕН ИНФАРКТ В БЕЛИЯ ДРОБ:

а/ тромбоза на клон на a. Bronchialis

б/ тромбоза на клон на v. Pulmonalis

в/ емболия на клон на a. Pulmonalis

г/ хроничен венозен застой в белия дроб

 

40. КОИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ТРОМБОЕМБОЛИЯ НА a. pulmonalis:

а/ вените на долните крайници

б/ белодробните вени

в/ вена лиеналис

г/ вена мезентерика

 

41. В КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СЪДОВЕ ТРОМБОЕМБОЛИЯТА Е ОПАСНА ЗА ЖИВОТА ?

а/ a. Lienalis

б/ a. Pulmonalis

в/ a. cerebri media

г/ a. mesenterica sup.

42. ЧЕСТО УСЛОЖНЕНИЕ НА ИНФАРКТА НА ЧЕРВАТА Е :

а/ абсцедиране

б/ остри и хронични аневризми

в/ перитонит

г/ смърт

43. ПО КОЙ МЕХАНИЗЪМ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА КРЪВОИЗЛИВА ОТ ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА ПРИ ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА?

а/ per rhexin;

б/ per diapedesin;

в/ per diabrosin;

г/ и по трите посочени

 

44. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ВИДОВЕ ЕМБОЛИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ЕНДОГЕННИ?

а/ тромбоемболия

б/ мастна емболия

в/ въздушна емболия

г/ паразитна

 

45. КОИ СА БЛАГОПРИЯТНИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОЛАТЕРАЛНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРЕМИЯ:

а/ постепенно запушване на магистрален съд

б/ внезапно запушване на магистрален съд

в/ венозен застой

г/ наличие на колатерали

 

46. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА АНЕМИЧНИТЕ ИНФАРКТИ:

а/ бял дроб

б/ черва

в/ мозък

г/ миокард

 

47. В КОЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СИСТЕМИ СЕ РАЗВИВА МЕЛЕНА:

а/ дихателна

б/ храносмилателна

в/ отделителна

г/ пикочо-полова

 

48. ВИДОВЕТЕ ТРОМБИ СПОРЕД СЪСТАВА И МАКРОСКОПСКИЯ ВИД СА:

а/ бели

б/ червени

в/ смесени

г/ хиалинни

 

49. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ХЕМОРАГИЧНИТЕ ИНФАРКТИ:

а/ бъбрек

б/ черво

в/ слезка

г/ бял дроб

 

50. КОИ СА ХАРАКТЕРНИТЕ ПРОМЕНИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ ПРИ ХРОНИЧЕН ВЕНОЗЕН ЗАСТОЙ?

а/ мастна дегенерация

б/ хиперемия на централни вени и синусоиди около тях

в/ амилоидоза

г/ атрофия и некроза на хепатоцитите

 

51. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ КРЪВОИЗЛИВИ ИЗХОЖДАТ ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА ?

а/ нaemothorax

б/ нaemoptoe

в/ мelaena

г/ нaemathemesis

 

52. КАФЯВА ИНДУРАЦИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ СЕ НАМИРА ПРИ:

а/ остра левостранна сърдечна слабост

б/ хронична левостранна сърдечна слабост

в/ крупозна пневмония

г/ хронична десностранна сърдечна слабост

 

53. ПОСОЧЕТЕ ВИДОВЕ ТРОМБИ СПОРЕД ТОПИКАТА ИМ:

а/ смесен

б/ пристенен

в/ обтурационен

г/ септичен

 

54. МУСКАТОВ ЧЕРЕН ДРОБ СЕ РАЗВИВА ПРИ:

а/ артериална хиперемия

б/ хронична десностранна сърдечна слабост

в/ остра десностранна сърдечна слабост

г/ тромбоза на v. рortae

 

55. ЕМБОЛИИТЕ БИВАТ:

а/ тромбоемболия

б/ мастна

в/ въглехидратна

г/ белтъчна

 

56. ПРИ ПАРАДОКСАЛНА ЕМБОЛИЯ СА ВЪЗМОЖНИ:

а/ хеморагичен инфаркт на белия дроб

б/ псевдохеморагичен инфаркт на бъбрека

в/ анемичен инфаркт на мозъка

г/ емболизиране на съдържимо на атероматозна плака

 

57. В РЕЗУЛТАТ ОТ ЕМБОЛИИ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ:

   а/ инфаркт

б/ гангрена

в/ метастаза

г/ сепсис

 

58. В КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СЪДОВЕ МОЖЕ ДА ПОПАДНЕ ТРОМБОЕМБОЛ, ИЗХОЖДАЩ ОТ ДЯСНОТО ПРЕДСЪРДИЕ?

а/ а. Pulmonalis

б/ а. Bronchialis

в/ vv. Pulmonales

г/ аorta

 

59. ПОСОЧЕТЕ КОМБИНАЦИЯТА, НЕОБХОДИМА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ХЕМОРАГИЧЕН ИНФАРКТ НА БЕЛИЯ ДРОБ:

а/ хронична левостранна сърдечна слабост + свободен

кръгъл тромб

б/ белодробен оток + белодробна тромбоемболия

в/ белодробна тромбоемболия + кафява индурация на

белия дроб

г/ „яздещ” ембол на ствола на белодробната артерия

+ Хроничен венозен застой в белите дробове

 

60. ХИПЕРТРОФИЯ НА ЛЯВАТА КАМЕРА МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ:

   а/ хронично белодробно сърце

б/ артериална хипертония

в/ стеноза на митралната клапа

г/ аортна стеноза

 

61. КОИ ИЗМЕНЕНИЯ СА КЛИНИКО-АНАТОМИЧНИ ФОРМИ НА НЕКРОЗА

а/ коагулационна некроза

б/ инфаркт

в/ гангрена

г/ казеозна некроза

 

62. КОИ СА ВЕРНИТЕ РАЗЛИЧИЯ?

а/ апоптозата е програмирана клетъчна смърт,а

некрозата – краен стадий на дегенеративни процеси

б/ апоптозата засяга тъканни зони, а некрозата –

отделни клетки

в/ некрозата предизвиква възпалителна реакция, а

апоптозата не води до тъканна реакция

г/ апоптозата е обратим процес, а некрозата – може

да бъде спряна

 

63. ВЯРНО Е, ЧЕ:          

а/ казеозната некроза може да премине в

коликвационна

б/ в центъра на абсцеса се намира коагулационна

некроза

в/ некрозата може да се инкапсулира

г/ в гумите се намира клейовидна некроза

 

64. МУСКАТОВИЯТ ЧЕРЕН ДРОБ ВЪЗНИКВА ПРИ:

а/ тромбоза на v. Portae

б/ ретроградна емболия от v. Poplitea

в/ сor pulomonale chronicum

г/ хронична десностранна сърдечна слабост

 

65. ОТ КОИ ФАКТОРИ ЗАВИСИ НЕБЛАГОПРИЯТНИЯТ ИЗХОД НА КРЪВОИЗЛИВИТЕ?

а/ голямо количество на кръвозагубата

б/ бързо настъпваща кръвозагуба

В/ локализация на кръвоизлива в мозъка или в

перикардната торбичка

г/ кръвоизлив в подкожната мастна тъкан

66. АНЕМИЧНИТЕ ИНФАРКТИ СЕ РАЗВИВАТ ПРИ:

а/ тежка анемия

б/ артериална оклузия

в/ двойно кръвоснабдяване

г/ плътни органи

 

67. ПРИ КОИ ЕМБОЛИИ МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ МЕТАСТАЗИ?

а/ мастна

б/ клетъчна

в/ газова

г/ бактериална

 

68. НЯМА ТАКАВА ЕМБОЛИЯ:

а/ паразитарна

б/ туморно-клетъчна

в/ бактериална

г/ вирусна

 

69. ПРОБАТА ЗА ТРОМБОЕМБОЛИЯ Е ПОЛОЖИТЕЛНА, АКО ИЗВАДЕНОТО ОТ БЕЛОДРОБНАТА АРТЕРИЯ СЪДЪРЖИМО Е:

а/ сухо и трошливо

б/ еластично и блестящо

в/ стриирано

г/ повтарящо като отливка съдовия просвет

 

70. МАСИВНАТА ЕМБОЛИЯ В СТВОЛА НА БЕЛОДРОБНАТА АРТЕРИЯ ПРИЧИНЯВА:

а/ смърт от внезапно спиране на сърцето

б/ аngor mortis (смъртен ужас)

в/ хеморагичен инфаркт на белия дроб

г/ асфиксия

 

71. МАСТНАТА ЕМБОЛИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ СЕ ДОКАЗВА ЧРЕЗ:

а/ парафинови срези, оцветени с хематоксилин-еозин

б/ парафинови срези, оцветени със Sudan III

в/ срези, получени със замразяващ микротом, оцветени

със Sudan III

г/ парафинови срези от белодробна тъкан, фиксирана в

алкохол

 

72. ПОСОЧЕТЕ ОСНОВНИТЕ ХИСТОЛОГИЧНИ ВИДОВЕ НЕКРОЗА:

а/ коагулационна некроза

б/ инфаркт

в/ гангрена

г/ коликвационна некроза

 

73. ПРОЦЕСЪТ „ОРГАНИЗАЦИЯ” СЕ СРЕЩА ПРИ ЕВОЛЮЦИЯТА НА:

а/ тромби

б/ хематоми

в/ некроза

г/ нерезорбируеми ексудати

 

74. „СЕКВЕСТЪР” СЕ СРЕЩА ПРИ:

а/ аспирация на чуждо тяло

б/ остеомиелит

в/ флегмон

г/ абсцес

 

75. ПРИ ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА СЕ РАЗВИВАТ:

а/ колатерална артериална хиперемия

б/ асцит

в/ варици на хранопровода

г/ сaput Medusae

 

76. ПРИ АНЕМИЧЕН ИНФАРКТ МОГАТ ДА СЕ РАЗВИЯТ:

а/ коагулационна некроза

б/ коликвационна некроза

в/ казеозна некроза

г/ хиперемично-хеморагична зона

 

77. ХЕМОРАГИЧНОТО ИНФАРЦИРАНЕ Е:

а/ флегмонозно-хеморагично ексудативно възпаление

б/ вторичен кръвоизлив в зона на анемичен инфаркт

в/ венозен инфаркт

г/ изход от хеморагичен инфаркт

 

78. ЕМБОЛИИТЕ БИВАТ:

а/ парадоксална

б/ ортоградна

в/ застойна

г/ ретроградна

 

79. ПРОБАТА ЗА ВЪЗДУШНА ЕМБОЛИЯ СЕ ИЗВЪРШВА:

а/ в басейн

б/ след наливане на вода в перикардната торбичка

в/ чрез прерязване на югуларните вени

г/ чрез катетеризация

 

80. ДИСЕМИНИРАНИТЕ ЕМБОЛИ В РАЗКЛОНЕНИЯТА НА БЕЛОДРОБНАТА АРТЕРИЯ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ

а/ смърт от асфиксия

б/ тотален хеморагичен инфаркт на белия дроб

в/ остро белодробно сърце

г/ хронично белодробно сърце.

 

81. ХЕМОРАГИЧЕН ИНФАРКТ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ В:

а/ главовия мозък

б/ бъбрек

в/ черен дроб

г/ тънки черва

 

82. СЛЕД МАСИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ИНФАРКТ НА БЕЛИЯ ДРОБ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ:

а/ жълтеница

б/ огнищна пневмония

в/ карнификация

г/ белодробно сърце

 

83. ВТОРИЧНА ХЕМОСИДЕРОЗА НА БЕЛИЯ ДРОБ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПРИ:

а/ хронична десностранна сърдечна слабост

б/ белодробно сърце

в/ хронична левостранна сърдечна слабост

г/ порок на трикуспидалната клапа

 

84. КАПИЛЯРИЗАЦИЯ НА СИНУСОИДИТЕ СЕ РАЗВИВА ПРИ:

а/ цианоза на черния дроб

б/ мускатов черен дроб

в/ порфирна слезка

г/ амилоидоза на слезката

 

85. ПРИ ИЗОЛИРАНА МИТРАЛНА СТЕНОЗА МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ:

а/ дилатация и хипертрофия на лявото предсърдие

б/ хипертрофия на лявата сърдечна камера

в/ тромбоза в ухото на лявото предсърдие

г/ атрофия на лявата камера

 

86. ИНФАРКТЪТ НА ЛЯВАТА СЪРДЕЧНА КАМЕРА МОЖЕ ДА СЕ УСЛОЖНИ С:

а/ емболичен мозъчен инфаркт

б/ хеморагичен инфаркт на червата

в/ сърдечна тампонада

г/ белодробен инфаркт

 

87. ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА МАСТНА ЕМБОЛИЯ В БЕЛИЯ ДРОБ СА:

а/ костен мозък при счупване на дълги кости

б/ подкожна мастна тъкан (размачкване)

в/ черен дроб с мастна дегенерация

г/ разязвена атеросклеротична плака на аортата

 

88. КОИ СА ТРИТЕ ВАЖНИ УСЛОВИЯ ЗА ТРОМБОЗАТА, ПОСОЧЕНИ ОТ Р.ВИХРОВ:

а/ увреждане на ендотела на съдовата стена

б/ забавяне и нарушаване на кръвния ток

в/ промяна в състава на кръвта

г/ ускоряване на кръвния ток

 

89. ПОСОЧЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ХЕМОРАГИЧЕН ИНФАРКТ НА БЕЛИЯ ДРОБ:

а/ тромбоза на клон на а. бронхиалис

б/ тромбоза на клон на а. пулмоналис

в/ емболия на клон на а. пулмоналис

г/ хроничен венозен застой в белия дроб

 

90. ЗА КОИ СЪДОВЕ СА ХАРАКТЕРНИ ДИАПЕДЕЗНИТЕ КРЪВОИЗЛИВИ

а/ артерии от еластичен тип

б/ артерии от мускулен тип

в/ капилярии

г/ венули

 

91. КОИ СА ХАРАКТЕРНИТЕ ПРОМЕНИ В БЕЛИЯ ДРОБ ПРИ ОСТРА ВЕНОЗНА ХИПЕРЕМИЯ?

а/ хемосидероза

б/ фиброза

в/ оток

г/ кръвоизливи

 

92. КАКЪВ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРАЙНИЯТ ИЗХОД НА ХРОНИЧНИЯ ВЕНОЗЕН ЗАСТОЙ В ЧЕРНИЯ ДРОБ:

а/ застоен хепатит

б/ кардиачна цироза

в/ чернодробен карцином

г/ кафява индурация

 

93. ВЪЗМОЖНИ ИЗХОДИ ОТ ИНФАРКТА СА :

а/ епителизация

б/ организация

в/ цикатризиране

г/ образуване на псевдокисти

 

94. ПРИ АУТОПСИЯ НА ВЪЗРАСТЕН МЪЖ,ПОЧИНАЛ ВНЕЗАПНО СЕ НАМИРАТ РАЗЯЗВЕНИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИ ПЛАКИ ПО ИНТИМАТА НА АОРТАТА,КОРОНАРНИТЕ И МОЗЪЧНИТЕ АРТЕРИИ. СЪРЦЕТО Е С УГОЛЕМЕНИ РАЗМЕРИ И РАЗШИРЕНИ СЪРДЕЧНИ КУХИНИ. В УХОТО НА ДЯСНОТО ПРЕДСЪРДИЕ СЕ НАМИРА ЛЕСНО ТРОШЛИВА СИВО-КАФЕНИКАВА МАТЕРИЯ С НЕРАВНА ПОВЪРХНОСТ, ПЛЪТНО СРАСНАЛА ЗА ЕНДОКАРДА. ОСНОВНИЯТ СТВОЛ И ДВАТА ГЛАВНИ КЛОНА НА БЕЛОДРОБНАТА АРТЕРИЯ СА ИЗПЪЛНЕНИ ПЛЪТНО ОТ СИВО-КАФЕНИКАВА ТРОШЛИВА МАТЕРИЯ.

ПОСОЧЕТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА СМЪРТТА:

а/ инфаркт миокарда

б/ тромбоемболия на белодробната артерия

в/ тромбоемболия на белодробната вена

г/ мезентериална тромбоза

95. ПРИ АУТОПСИЯ НА МЛАД ЧОВЕК, ПОЧИНАЛ НЯКОЛКО ЧАСА СЛЕД

АВТОМОБИЛНА КАТАСТРОФА,СЕ НАМЕРИ СЧУПВАНЕ НА ЛЯВАТА БЕДРЕНА КОСТ И ОБИЛНО РАЗМАЧКВАНЕ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ. БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ СА С ОБИЧАЙНА ФОРМА И ГОЛЕМИНА, НО ОБИЛНО КРЪВОНАПЪЛНЕНИ. СРЕЗНАТА ИМ ПОВЪРХНОСТ Е БЛЕСТЯЩА И СЕ ВИЖДАТ ДРЕБНИ КАПКИ С ГОЛЕМИНА НА ГЛАВИЧКА НА ТОПЛИЙКА.

ПОСОЧЕТЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА СМЪРТТА :

а/ мастна емболия

б/ въздушна емболия

в/ тромбоемболия

г/ бактериална емболия

96. МЪЖ НА 69 ГОДИНИ,ОТ 20 ГОДИНИ Е С ВАРИКОЗНИ ПРОМЕНИ НА ВЕНИТЕ НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ, ЗА КОЕТО Е ПРИЛОЖЕНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ. НА 15-ия ДЕН СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА ПРИ РАЗДВИЖВАНЕ ВНЕЗАПНО МУ ПРИЛОШАЛО, ОПЛАКАЛ СЕ ОТ ТЕЖЪК ЗАДУХ, ЗАГУБИЛ СЪЗНАНИЕ И СЛЕД НЯКОЛКО МИНУТИ ПОЧИНАЛ.  ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНАТА НЕПОСРЕДСТВЕНА ПРИЧИНА ЗА ЛЕТАЛНИЯ ИЗХОД:

а/ тромбоемболия на белодробната артерия

б/ мозъчен инфаркт

в/ мезентериална тромбоза

г/ инфаркт на миокарда

 

97. ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА КОРЕМНАТА КУХИНА ПО ГОЛЯМОТО БУЛО И АПЕНДИЦЕС ЕПИПЛОИЦЕ СЕ ВИЖДАТ МНОЖЕСТВО ВАРНОБЕЛИ ПЕТНА, ОЧЕРТАНИ ЯСНО. ПОДОБНА Е КАРТИНАТА В ПАНКРЕАСА.

ПОСТАВЕТЕ ДИАГНОЗА:

а/ стеатонекроза при остър панкреатит

б/ фибринозно-гноен перитонит

в/ карциноматоза на перитонеума

г/ серозен перитонит

98. МЪЖ НА 68 ГОДИНИ Е С ОПЛАКВАНИЯ ОТ ОСТРИ БОЛКИ В МУСКУЛИТЕ НА ПОДБЕДРИЦИТЕ, ЯВЯВАЩИ СЕ И ПРИ БЪРЗО ХОДЕНЕ, КОИТО СЛЕД КРАТКА ПОЧИВКА ИЗЧЕЗВАТ, НО ОТНОВО СЕ ПОЯВЯВАТ СЛЕД ЗАБЪРЗВАНЕ.

ПОСОЧЕТЕ ПРАВИЛНАТА ДИАГНОЗА:

а/ варици на долните крайници

б/ клаудикацио интермитенс

в/ полиомиелит

г/ тромбоза на вена поплитеа

99. ПРИ АУТОПСИЯТА НА 72 ГОДИШЕН МЪЖ, ЛЕКУВАН ОТ ГОДИНИ ЗА ИБС, СЕ УСТАНОВЯВА РАЗШИРЕНИЕ С ГОЛЕМИНА НА МАЛКО КОКОШЕ ЯЙЦЕ НА ЗАДНАТА СТЕНА НА ЛЯВАТА СЪРДЕЧНА КАМЕРА. В ТОЗИ УЧАСТЪК СТЕНАТА Е БЕЛЕЗНИКАВА, ДЕБЕЛА 5 – 7 мм; ЕНДО И ПЕРИКАРДЪТ СА БЕЛЕЗНИКАВИ И НЕПРОЗРАЧНИ.

ОЗНАЧЕТЕ С ПОДХОДЯЩИЯ ТЕРМИН ОПИСАНОТО РАЗШИРЕНИЕ:

а/ остра сърдечна аневризма

б/ хронична сърдечна аневризма

в/ постинфарктен цикатрикс

г/ перикардит

 

ОТГОВОРИ

 

 

1-а   21 – а,б,в,г   41-б,в,г     61-б,в

2-а   22 – б,г       42-в,г       62-а,в

3-б     23 – а,б       43-а       63-а,в,г

4-б   24 – б,в,г     44-а,б     64-в,г

5-а   25 – а,в       45-а,г      65-а,б,в

6-а   26 – а,в,г     46-в,г     66-б,г

7-б 27 – г         47-б       67-б,г

8-а     28 – в         48-а,б,в,г 68-г

9-б   29 – в,г       49-б,г     69-а,в

10-б   30 – в,г       50-а,б,г     70-а,б

11-а   31 – б,в       51-в,г       71-в

12-а 32 – в         52-б         72-а,г

13-б 33 – а,б,в   53-б,в       73-а,б,в,г

14-а   34 – а,б,в   54-б         74-б

15-б 35 – в,г       55-а,б       75-б,в,г

16-а   36 – а,б,в     56-б,в       76-а,б,г

17-б   37 – в,г       57-а,б,в,г   77-в

18-а   38 – б,в,г     58-а         78-а,б,г

19-б   39 – в,г       59-в         79-б

20-а   40 – а         60-б,г     80-а,в

 

 

81 – а,в,г

82 – а,б,в,г

83 – в

84 – б

85 – в,г

86 – а,б,в

87 – а,б,в

88 – а,б,в

89 – б,в,г

90 – в,г

91 – в,г

92 – б

93 – б,в,г

94-б

95-а

96-а

97-а

98-б

99-б