Тест „Дегенерации“

Тест „Дегенерации“

ОБЩА ПАТОЛОГИЯ – ДЕГЕНЕРАЦИИ

 

1. ПРИ ПАРЕНХИМАТОЗНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ ПЛЪТНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НАМАЛЯВА ЛИ?

а/ да

б/ не

2. ХИДРОПИЧНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ МОЖЕ ЛИ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕКРОЗА НА КЛЕТКИТЕ?

а/ да

б/ не

3. ИМАТ ЛИ ХАРАКТЕРЕН МАКРОСКОПСКИ ВИД УВРЕДЕНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ХИАЛИННОКАПЧЕСТАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ?

а/ не

б/ да

4. ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ХЕМОСИДЕРИНА ИЗПОЛЗУВА ЛИ СЕ МЕТОДЪТ НА Perls?

а/ да

б/ не

5. ВИТИЛИГОТО ВРОДЕНА ДЕПИГМЕНТАЦИЯ НА КОЖАТА ЛИ Е?

а/ не

б/ да

6. ИЗПОЛЗУВА ЛИ СЕ ПАС-РЕАКЦИЯТА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ГЛИКОГЕН?

а/ не

б/ да

7. ХРОНИЧНИЯТ ВЕНОЗЕН ЗАСТОЙ ВОДИ ЛИ ДО ХЕМОСИДЕРОЗА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ?

а/ не

б/ да

8. ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИБРОИДНОТО НАБЪБВАНЕ ИГРАЯТ ЛИ РОЛЯ ИМУННИТЕ РЕАКЦИИ?

а/ да

б/ не

9. РАЗВИВА ЛИ СЕ МАСТНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ В МИОКАРДА ПРИ ХИПОКСИЯ

а/ не

б/ да

10. ВТОРИЧНА АМИЛОИДОЗА РАЗВИВА ЛИ СЕ СЛЕД ХРОНИЧНИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ?

а/ не

б/ да

11. ПРИ „МЪТНО НАБЪБВАНЕ” ОБЕМЪТ НА КЛЕТКИТЕ НАМАЛЕН ЛИ ?

а/ не

б/ да

12. ХИПОКСИЯТА ВАЖЕН ФАКТОР ЛИ Е ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАСТНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ?

а/ да

б/ не

13. ЗА МУКОИДНОТО НАБЪБВАНЕ ХАРАКТЕРНА ЛИ Е МЕТАХРОМАЗИЯТА ПРИ ОЦВЕТЯВАНЕ С ТОЛУИДИН БЛАУ?

а/ не

б/ да

14. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е РАЗВИТИЕТО НА АМИЛОИДОЗА ПРИ НЯКОИ КОЛАГЕНОЗИ?

а/ да

б/ не

15. ФОРМАЛИНЪТ ПОДХОДЯЩ ФИКСАТОР ЛИ Е ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НЕУТРАЛНИ МАСТИ?

а/ не

б/ да

16. СЪДЪРЖА ЛИ СЕ ГАМА-ГЛОБУЛИН В АМИЛОИДА?

а/ не

б/ да

17. РАЗВИВА ЛИ СЕ ХИАЛИНОЗА В СТЕНИТЕ НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ И В СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН?

а/ да

б/ не

18. ОБРАЗУВАТ ЛИ СЕ УРАТНИ КАМЪНИ В ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР?

а/ да

б/ не

19. ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР, БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ И ДР. ИГРАЕ ЛИ ВАЖНА РОЛЯ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО НА КОНКРЕМЕНТИ В ТЯХ?

а/ да

б/ не

20. НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ ХИАЛИНОЗА ПРИ КОЛАГЕНОЗИТЕ?

а/ да

б/ не

21. ФИБРИНОИДНОТО НАБЪБВАНЕ МОЖЕ ЛИ ДА ЗАВЪРШИ СЪС СКЛЕРОЗА И ХИАЛИНОЗА?

а/ не

б/ да

22. ПИКОЧОКИСЕЛИННИЯТ ИНФАРКТ СВЪРЗАН ЛИ Е С ЦИРКУЛАТОРНИ СМУЩЕНИЯ?

а/ да

б/ не

23. ПЛАЗМОРАГИЯТА ИГРАЕ ЛИ ВАЖНА РОЛЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ХИАЛИНОЗАТА?

а/ не

б/ да

24. МЕЛАНИНЪТ Е :

а/ липидогенен пигмент;

б/ протеиногенен пигмент

25. КЪДЕ СЕ ОТЛАГА ЛИПОФУСЦИНЪТ:

а/ вътреклетъчно;

б/ извънклетъчно;

26. НАБЛЮДАВА ЛИ СЕ ХЕМОЛИТИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА У НОВОРОДЕНИ?

а/ не

б/ да

27. ХАРАКТЕРНО ЛИ Е ОТЛАГАНЕТО НА ГЛИКОГЕН В ЕПИТЕЛА НА БЪБРЕЧНИТЕ КАНАЛЧЕТА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ?

а/ не

б/ да

28. ЖЕЛЯЗОСЪДЪРЖАЩ ПИГМЕНТ ЛИ Е ХЕМОСИДЕРИНЪТ?

а/ да

б/ не

29. РАЗВИВА ЛИ СЕ МАСТНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ В МИОКАРДА ПРИ ХИПОКСИЯ?

а/ да

б/ не

30. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА МЕСТНИТЕ СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДА НА БОЛЕСТТА СЕ НАРИЧА:

а/ саногенеза;

б/ патогенеза;

в/ танатогенеза;

г/ морфогенеза.

 

31. ОПТИМАЛНИ ЗА РУТИННО БИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ СА:

а/ кубчета тъкан с размер 1 cm, потопени в двойно

по-голям обем фиксатор за 3 часа

б/ кубчета тъкан с размер 4 cm, при 20 пъти по-

голям обем на фиксатора за 8 часа

в/ използване на замразяващ микротом, независимо от

размера на тъканта

г/ кубчета тъкан с размер 1 cm, при 50 пъти по-

голям обем на фиксатора за 24 часа

 

32. ТЕРМИНЪТ „ПАТОГНОМОНИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ” ОЗНАЧАВА:

а/ изменения с неизяснен произход

б/ парадоксални изменения

в/ достатъчни за диагностициране

г/ дифузни възпалителни изменения

33. ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЛИПИДИ Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА:

а/ замразяващ микротом

б/ парафинова методика

в/ алкохолна фиксация

г/ оцветяване със Sudan III

 

34. ПОСОЧЕТЕ ВЯРНОТО ЗНАЧЕНИЕ:

а/ Livores – послесмъртни петна

б/ Algor mortis – трупно вкоченясване

в/ Rigor mortis – трупно изстиване

г/ Autolysis – трупно разложение

 

35. КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПАТОГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ ВОДЕЩИ ДО ХИДРОПИЧНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ :

а/ нарушено колоидо осмотично състояние на клетката

б/ повишена проницаемост на клетъчната мембрана

в/ оток

г/ повишени окислителни процеси

 

36. ПОСОЧЕТЕ ПАТОГЕНЕТИЧНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА МАСТНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ:

а/ декомпозиция

б/ резорбция

в/ секреция

г/ трансформация

 

37. ЛИПИДНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ ЗАРАДИ РАЗПАД НА КЛЕТЪЧНИ МЕМБРАНИ СЕ НАРИЧА:

а/ липидна инфилтрация

б/ липофанероза

в/ липонеогенеза

г/ трансформация

38. НАЙ-ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА ЗА ЦЕНТРОЛОБУЛАРНА МАСТНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА   ХЕПАТОЦИТИТЕ Е:

а/ pахарен диабет

б/ rнтоксикация

в/ nипоксия

г/ mрехранване

 

39. КЪДЕ СЕ РАЗВИВА ФИБРИНОИДНА НЕКРОЗА:

а/ дъно на стомашна язва

б/ инфаркт на миокарда

в/ hлазурна слезка

г/ съдова стена

 

40. ЦЯЛОСТНО ИЗРЯЗВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНОТО ИЗМЕНЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА ПРИ:

а/ инцизионната биопсия

б/ ексцизионната биопсия

в/ аспирационна биопсия

г/ пункционна биопсия

41. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ПРИЗНАЦИ ЗА МУКОИДНО НАБЪБВАНЕ

а/ положително оцветяване за фибрин

б/ еозинофилия на основното вещество

в/ положителна ПАС реакция

г/ запазена напречна стриираност на колагенните

влакна

 

42. С ОГЛЕД НА ПЪЛНОТАТА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, КАКЪВ БРОЙ БИОПСИИ Е НУЖНО ДА СЕ НАПРАВЯТ В ХОДА НА ЕДНА РУТИННА АУТОПСИЯ:

а/ 5;

б/ 10;

в/ 20;

г/ 0;

 

43. „ТИГРОВО” СЪРЦЕ СЕ ДИАГНОСТИЦИРА ПРИ ОГЛЕД НА:

а/ субепикардната мастна тъкан

б/ папиларната мускулатура

в/ междукамерната преграда

г/ зоната на инфаркта на лявата камера

 

44. ХИАЛИННО-КАПКОВАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ Е:

а/ извънклетъчна

б/ клетъчна

в/ белтъчна

г/ въглехидратна

 

45. ПОСОЧЕТЕ ПАТОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ   ПРИ КОИТО СЕ РАЗВИВА РАЗПРОСТРАНЕНА ХИАЛИНОЗА НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН:

а/ ревматоиден артрит

б/ ревматизъм

в/ хипертонична болест

г/ атеросклероза

 

 

 

 

46. КОЕ Е ВЯРНО?

а/ андроидно затлъстяване може да се срещне у жени.

б/ гиноидното затлъстяване е от горен тип;

в/ болестта на Dercum се дължи на плуригландуларна

ендокринопатия

г/ при синдрома на Madelung се развива затлъстяване

на врата и шията

 

47. ПОСОЧЕТЕ КОИ ПИГМЕНТИ СЕ ОТНАСЯТ КЪМ ХЕМОГЛОБИНО-ГЕННИТЕ:

а/ хемосидерин

б/ меланин

в/ липофусцин

г/ порфирин

 

48. КОИ ПИГМЕНТИ СЕ ОБРАЗУВАТ В ЦЕНТЪРА НА ХЕМАТОМИТЕ

а/ хемосидерин

б/ липофусцин

в/ хемомеланин

г/ хематоидин

 

49. МЕХАНИЧНАТА ЖЪЛТЕНИЦА Е:

а/ холостатична

б/ постхепатална

в/ директна

г/ хемолитична

 

50. ПРИ МЕХАНИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА:

а/ в кръвта преобладава индиректния билирубин

б/ в урината се намира уробилиноген

в/ в урината се намира билирубин

г/ изпражненията са свръхоцветени

 

51. РЕАКЦИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕРЛИНСКО СИНИЛО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА:

а/ татуировки

б/ доказване на билирубин

в/ доказване на хемосидерин

г/ при хемохроматоза

 

52. ПРИ ХЕМОЛИТИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА:

а/ В кръвта преобладава индиректния билирубин

б/ В урината се намира уробилиноген

в/ В урината се намира билирубин

г/ Изпражненията са свърхоцветени

 

53. ПОСОЧЕТЕ КОИ ПИГМЕНТИ СЕ ОТЛАГАТ ПРИ КАФЯВА АТРОФИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ:

а/ меланин

б/ липофусцин

в/ хемосидерин

г/ хематоидин

54. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ХЕМОСИДЕРИНА :

а/ не съдържа желязо

б/ съдържа желязо

в/ образува се в живи клетки

г/ кристаличен

55. ХИАЛИНЪТ Е:

а/ еднороден, прозрачен и безцветен

б/ клетъчна дегенерация

в/ извънклетъчна дегенерация

г/ предизвиква възпалителна реакция на мястото на

отлагането му.

 

56. ПОСОЧЕТЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА КОИ ПИГМЕНТИ Е УВЕЛИЧЕНО ПРИ

ХЕМОЛИТИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА :

а/ феритин

б/ хемосидерин

в/ билирубин директен

г/ билирубин индиректен

 

57. ПОСОЧЕТЕ СЪСТОЯНИЯТА И ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПРИ КОИТО СЕ КАСАЕ ЗА МЕСТНО ДИСТРОФИЧНО КАЛЦИРАНЕ:

а/ атерокалциноза

б/ отлагане на калций в стомаха

в/ флеболити

г/ калцификати в първичен туберкулозен комплекс

 

58. ХИАЛИН СЕ ОТЛАГА:

а/ при плазматично пропиване;

б/ изход от локални възпалителни процеси;

в/ изход от фибриноидна некроза;

г/ при коликвационна некроза.

 

59. КАК СЕ ПРОЯВЯВА ПРЕДИМНО МАСТНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ ПРИ ХИПЕРЛИПЕМИЯ ОТ ПРЕХРАНВАНЕ :

а/ в периферията на делчетата

б/ в центъра на делчето

в/ дифузно

г/ не се развива мастна дегенерация

 

60. ПОСОЧЕТЕ ПРИ КОИ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ СЕ РАЗВИВАТ КАЛЦИЕВИ МЕТАСТАЗИ :

а/ хиперкалциемия

б/ некрози

в/ хипервитаминоза А

г/ атеросклероза

 

61. ПОСОЧЕТЕ СЪСТОЯНИЯ, ПРИ КОИТО ИМА ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ НА КОЖАТА:

а/ болест на Адисон

б/ ефелидес

в/ витилиго

г/ невус пигментозус

 

62. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ТЕРМИНИ СА СВЪРЗАНИ С АМИЛОИДНО ОТЛАГАНЕ?

а/ порфирна слезка

б/ сагова слезка

в/ голям бял бъбрек

г/ кремъчен черен дроб

 

 

63. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ МАКРОСКОПСКИ ПРОМЕНИ НА ОРГАНИТЕ ПРИ АМИЛОИДОЗАТА :

а/ глазурна слезка

б/ артериолосклеротична нефросклероза

в/ шункова слезка

г/ голям бял бъбрек

 

64. ЗА АМИЛОИДА НЕ Е ХАРАКТЕРНО ЕДНО ОТ ПОСОЧЕНИТЕ КАЧЕСТВА

а/ метахромазия

б/ положително оцветяване със СУДАН III

в/ восъчна плътност

г/ полупрозрачен

 

65. ПОСОЧЕТЕ ДВА ВЪЗМОЖНИ ИЗХОДА ОТ ХИДРОПИЧНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ:

а/ възстановяване

б/ преход във въглехидратна дегенерация

в/ вътреклетъчно отлагане на калциеви соли

г/ некроза

 

66. КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ КЛЕТЪЧНИ УВРЕЖДАНИЯ СА НЕОБРАТИМИ:  

а/ некроза

б/ апоптоза

в/ балонна дегенерация

г/ некробиоза

 

67. ХЕМОЛИТИЧНАТА ЖЪЛТЕНИЦА Е:

а/ субхепатална

б/ прехепатална

в/ индиректна

г/ обструктивна

 

68. КОИ СА ДВАТА ОСНОВНИ ТИПА ХЕМОСИДЕРОЗА:

а/ местна

б/ бъбречна

в/ генерализирана

г/ некроза

 

69. СРЕД ПОСОЧЕНИТЕ КАЧЕСТВА ДВЕ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ХИАЛИНА:

а/ хомогенен

б/ стъкловиден

в/ нехомогенен

г/ непрозрачен

 

70. КОЕ Е ИЗЛИШНО ПРИ ПРОБАТА ЗА ПНЕВМОТОРАКС?

а/ потапяне на трупа под вода

б/ отпрепариране на гръдната мускулатура

в/ пробиване на междуребрие с пинцета

г/ присъствие на свидетел

 

71. МЕТАХРОМАЗИЯТА Е:

а/ имунохистохимична реакция

б/ израз на клетъчен атипизъм

в/ промяна на основния цвят на боята в зависимост от

химичния състав на тъканта

г/ импрегнационна методика

72. ПОСОЧЕТЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА КЛЕТЪЧНИЯ ОТОК /МЪТНО НАБЪБВАНЕ/

а/ хипоксия

б/ инфекциозни заболявания

в/ висока телесна температура

г/ артериална хипертония

 

73. ПОСОЧЕТЕ   СЪСТОЯНИЯ   С   МЕСТНА   ДЕПИГМЕНТАЦИЯ   НА   КОЖАТА:

а/ Vitiligo

б/ левкодерма

в/ албинизъм

г/ охроноза

74. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ХИАЛИННО-КАПКОВАТА

ДЕГЕНЕРАЦИЯ:

а/ чернодробни клетки

б/ съдов ендотел

в/ бъбречен епител

г/ фибробласти

 

75. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА МУКОИДНОТО НАБЪБВАНЕ:

а/ съединителна тъкан

б/ чернодробен паренхим

в/ артериална стена

г/ бъбречен епител

 

76. КОИ ОЦВЕТИТЕЛИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА АМИЛОИД

а/ Судан III

б/ метилвиолет

в/ кармин по Бест

г/ конгорот

 

77. КОИ ОЦВЕТИТЕЛИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА АМИЛОИД?

а/ толуидиново синьо

б/ метилвиолет

в/ луголов разтвор + сярна киселина

г/ конгорот

 

78. КОЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПОЗИЦИИ НЕ Е ФОРМА НА АМИЛОИДОЗА?

а/ първична

б/ реактивна

в/ паренхимна

г/ местна

 

79. АМИЛОИДЪТ:

а/ свети в поляризирана светлина при Tioflavin S

б/ показва метахромазия при оцв. Perls

в/ липсва флуоресценция при Congorot

г/ ултраструктурно има фибрилерен строеж

 

80. ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ РАЗВИВА ЧЕСТО АМИЛОИДОЗА:

а/ бронхиектатична болест

б/ миеломна болест

в/ хипертонична болест

г/ ревматоиден артрит

 

81. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СЪСТОЯНИЯ СА ПРОЯВА НА МЕСТНА

ХЕМОСИДЕРОЗА?

а/ хемолитична анемия

б/ кафява индурация на белия дроб

в/ кафява атрофия на черен дроб

г/ липогранулом

82. ПОСОЧЕТЕ ЕНЗИМИТЕ, КОИТО УЧАСТВАТ В МЕЛАНОГЕНЕЗАТА:

а/ хиалуронидаза

б/ тирозиназа

в/ ДОФА-оксидаза

г/ липаза

 

83. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ НАТРУПВАНИЯ СА ИЗРАЗ НА БЕЛТЪЧНА дегенерация:

а/ телца на Counsilman

б/ телца на Russel

в/ телца на Mallory

г/ астероидни телца

 

84. ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ВЪГЛЕХИДРАТИ Е ПОДХОДЯЩО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА:

а/ замразяващ микротом

б/ парафинова методика

в/ алкохолна фиксация

г/ PAS оцветяване

 

85. КОЕ Е ВЯРНО?

а/ при болестта на Pompe се натрупват холестерол в

черния дроб

б/ при болестта на von Gierke се натрупва гликоген

предимно в миокарда

в/ болестта на Tay-Sacks е известна като амавротична

идиотия

г/ при болестта на Gaucher се наблюдава отлагане на

цереброзиди

 

86. ПОСОЧЕТЕ ПИГМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ОТЛАГАТ В ОРГАНИТЕ ПРИ

ХЕМОХРОМАТОЗА:

а/ хемосидерин

б/ меланин

в/ билирубин

г/ порфирин

 

87. ПОСОЧЕТЕ ВЪЗМОЖНИЯ ИЗХОД ПРИ МАСТНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ:

а/ амилоидоза;

б/ пълно възстановяване

в/ хиалиноза;

г/ чернодробна цироза

 

88. ПОСОЧЕТЕ ФАКТОРИТЕ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВУВАТ ОБРАЗУВАНЕТО НА КОНКРЕМЕНТИ:

а/ възпаление

б/ нарушение в обмяната на солите

в/ запазено колоидо-осмотично равновесие

г/ хиперхолестеролемия

89. ПОСОЧЕТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯТА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ КЪМ Т.Н. ЛИПИДОЗИ :

а/ болест на Ниман – Пик

б/ болест на Тей – Сакс

в/ болест на Гоше

г/ болест на Гирке

 

90. ПОСОЧЕТЕ В КОИ СТРУКТУРИ СЕОТЛАГА ГЛИКОГЕН ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ:

а/ в клетките на Лангерхансовите острови

б/ кардиомиоцитите

в/ епитела на бримките на Хенле

г/ ядрата на чернодробните клетки

 

91. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНОТО ОТЛАГАНЕ НА АМИЛОИД ПРИ ПЪРВИЧНАТА АМИЛОИДОЗА:

а/ периколагенно

б/ периретикуларно

в/ периколагенно и периретикуларно

г/ вътреклетъчно

 

92. ПОСОЧЕТЕ СЪСТОЯНИЯ, ПРИ КОИТО НЕ СЕ РАЗВИВА МАСТНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ:

а/ активна хиперемия

б/ хронично белодробно сърце

в/ анемия

г/ ретроградна емболия в чернодробна вена

 

93. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ПРИЗНАЦИ ЗА ЛИПОМАТОЗА НА МИОКАРДА:

а/ вакуолизация на цитоплазмата на кардиомиоцитите

б/ тигрово сърце;

в/ бледожълт цвят на сърдечния мускул

г/ мастна тъкан в интерстициума

 

94. СРАВНЕНИЕТО „ПРЪСТЕН С КАМЪК, ОБЪРНАТ НАВЪТРЕ” СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ:

а/ мастна дегенерация на хепатоцити

б/ слузообразуващ карцином

в/ вакуолна дегенерация на хепатоцити

г/ гликогенова инфилтрация на Хенлевите бримки

 

95. ПОСОЧЕТЕ ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВОДЯТ ДО ХИПЕРКАЛЦИЕМИЯ:

а/ рахит

б/ аденом на щитовидната жлеза

в/ хипервитаминоза Д

г/ аденом на паращитовидните жлези

 

96. ПОСОЧЕТЕ В КОИ ТЪКАНИ СЕ НАБЛЮДАВАТ КАЛЦИЕВИ МЕТАСТАЗИ:

а/ бели дробове

б/ чернодробни клетки

в/ бъбрек

г/ венозни стени

97. „ОБЕЗИТАС“, „АДИПОЗИТАС“ И „ЛИПОМАТОЗИС“ СА ТЕРМИНИ ЗА

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО СПОРЕД:

а/ вида на отлаганите липиди

б/ количеството на отложените липиди

в/ разпространението на процеса

г/ те са степени на затлъстяването

 

98. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ПРОМЕНИ В ОРГАНИТЕ ПРИ ПАРЕНХИМАТОЗНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ / МЪТНО НАБЪБВАНЕ /

а/ сбръчкване на капсулата

б/ хиперемия

в/ набъбване на паренхима

г/ бледост на тъканта

 

99. ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ НАБЛЮДАВА МУКОИДНО НАБЪБВАНЕ?

а/ ревматоиден артрит

б/ ревматизъм

в/ хипертонична болест

г/ енцефалити, миелити

 

100. ПОСОЧЕТЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА МАСТНАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ:

а/ хроничен венозен застой

б/ анемия

в/ епидемичен хепатит

г/ активна хиперемия

 

101. ПОСОЧЕТЕ ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ МУКОИДНОТО НАБЪБВАНЕ:

а/ оток на основното вещество на съединителната

тъкан

б/ заличена стриираност на на колагенните влакна

при електронно-микроскопско изследване

в/ повишено разграждане на колагенните влакна от

колагеназата

г/ наличие на некроза

 

102. ПРИ КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ КАЛЦИЕВИТЕ ОТЛАГАНИЯ СА ОТ ДИСТРО-ФИЧЕН ТИП?

а/ при атерокалциноза

б/ в артериолите на бъбрека

в/ при псамомен менингеом

г/ в клапата на сърцето при порок

 

103. ПОСОЧЕТЕ ХАРАКТЕРНИТЕ ПРИЗНАЦИ ЗА МЕХАНИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА

а/ повишено серумно ниво на директния билирубин

б/ повишено серумно ниво на директния и индиректния

билирубин;

в/ дилатирани интрахепатални жлъчни канали

г/ иктерично оцветяване на мозъка

104. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ НЯМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ

ХИАЛИННО-КАПЧЕСТАТА ДЕГЕНЕРАЦИЯ?

а/ алкалоза

б/ повишен белтъчен синтез

в/ повишена реарбсорбция

г/ ацидоза

105. ЦЕЛТА НА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНАТА АУТОПСИЯ Е:

а/ разкриване на танатогенезата в конкретния

случай

б/ проверка на клиничната диагностика

в/ установяване на вината на лекуващите лекари

г/ обучение на патолога и на лекуващите лекари.

 

106. ГЕФРИРЪТ СЛУЖИ ЗА:

а/ интраоперативна хистологична консултация

б/ цитологично изследване

в/ имунохистохимично изследване

г/ доказване на липиди.

 

107. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е МАТЕРИАЛЪТ ЗА БИОПСИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ДА СЕ ВЗЕМА:

а/ с електронож

б/ от периферията на изменението,в границата със

здрава тъкан

в/ от централната зона на изменението

г/ чрез изрязване

108. ПРИ АУТОПСИЯ ВЪВ ВЪРХОВАТА ОБЛАСТ НА ДЕСНИЯ БЯЛ ДРОБ СЕ ОТКРИВАТ ФИБРОЗНИ ПРОМЕНИ, СРЕД КОИТО СА РАЗПОЛОЖЕНИ ДВЕ ОГНИЩА С КАМЕНИСТА ПЛЪТНОСТ. СРЕЗНАТА ИМ ПОВЪРХНОСТ Е БЕЛЕЗНИКАВА И ОТ НЕЯ СЕ ИЗРОНВАТ ПЕСЪЧИНКИ.

КАК СЕ ОБЯСНЯВАТ ПЕТРИФИКАТИТЕ?

а/ с калциева подагра;

б/ отложения на урати

в/ с дистрофично калциране

г/ с калциеви метастази

 

109. ДВУСТРАННО ПО КОЖАТА НА КЛЕПАЧИТЕ НА МЛАДА ЖЕНА СЕ ВИЖДАТ ИЗПЪКВАЩИ НАД ОКОЛНОТО НИВО ВЪЗЕЛЧЕТА С ЖЪЛТ ЦВЯТ И С ГОЛЕМИНА НА ОРИЗОВИ ЗЪРНА.

ЗА КАКВО СЕ КАСАЕ?

а/ ксантелазми

б/ невус пигментозус

в/ ефелидес

г/ отложение на хемосидерин

110. ПРИ АУТОПСИЯ В СТОМАХА СЕ ОТКРИВА ГОЛЯМ ТУМОР С ПИХТИЕСТ ВИД. С ПОДОБЕН ВИД СЕ НАМИРАТ И МЕТАСТАЗИ ПО СЕРОЗАТА НА ЧЕРВАТА.МИКРОСКОПСКИ В ПРЕПАРАТИ ОТ ТУМОРА СЕ ОТКРИВАТ МНОГО ТУМОРНИ КЛЕТКИ С ПРЪСТЕНОВИДНА ФОРМА, В ЧИЯТО ЦИТОПЛАЗМА ПАС РЕАКЦИЯТА Е ПОЛОЖИТЕЛНА.

С КАКЪВ ПАТОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС Е СВЪРЗАН ПИХТИЕСТИЯ ВИД НА

ТУМОРА?

а/ слузна дегенерация

б/ мастна дегенерация

в/ хиалинно капкова дегенерация

г/ фибриноидно набъбване

 

111. У ПОЧИНАЛ ОТ ХРОНИЧНА МИЕЛОЛЕВКОЗА СЕ НАМИРА ОТПУСНАТ И КЪСЛИВ МИОКАРД,В КОЙТО СУБЕПИКАРДИАЛНО НА НИВОТО НА ПАПИЛАРНИТЕ МУСКУЛИ И ТРАБЕКУЛИТЕ СЕ ВИЖДАТ ПОЧТИ УСПОРЕДНИ, НАПРЕЧНО РАЗПОЛОЖЕНИ ЖЪЛТЕНИКАВИ ИВИЦИ,ПРИДАВАЩИ ХАРАКТЕРНА ПЪСТРОТА НА СЪРДЕЧНИЯ МУСКУЛ.

ПОСТАВЕТЕ ДИАГНОЗАТА!

а/ хиалинно капчеста дегенерация

б/ инфаркт на папиларния мускул

в/ мастна дегенерация

г/ мътно набъбване

ОТГОВОРИ

1-а 21-б      41-б,в,г   61-а,б,г   81 – б

2-а 22-б      42-г        62-б,в     82 – б,в

3-а   23-б      43-б        63-в,г     83 – б,в

4-а 24-б      44-б,в      64-б       84 – б,в,г

5-а   25-а      45-а,б      65-а,г     85 – в,г

6-б 26-б      46-а,в,г    66-а,б,в,г  86 – а,б

7-б   27-б      47-а,г      67-б,в      87 – б,г

8-а   28-а      48-г        68-а,в      88 – а,б,г

9-б 29-а      49-а,б,в    69-а,б      89 – а,б,в

10-б   30-г      50-б,в      70-а         90 – в,г

11-а   31-г      51-в,г      71-в         91 – а,б,в

12-а   32-в      52-а,г      72-а,б,в     92 – а,г

13-б   33-а,г    53-б        73-а,б      93 – г

14-а   34-а,г    54-б,в      74-а,в      94 – а,б

15-б   35-а,б,в  55-а,в      75-а,в      95 – в,г

16-б   36-а,б,г  56-г        76-б,г       96 – а,г

17-а   37-б      57-а,в,г    77-б,в,г    97 – в

18-б   38-в      58-а,б,в    78-в         98 – в,г

19-а   39-а,г    59-а        79-г         99 – а,б

20-а   40-б      60-а         80-а,б,г     100 – а,б

 

101 – а,в

102 – а,в,г

103 – а,в

104 – а,г

105 – а,б,г

106 – а,г

107 – б,г

108 – в

109 – а

110 – а

111 – в