Грануломи – грануломатозно възпаление

Грануломите представляват малки възловидни струпвания на клетки с размери обикновено около 1-2 мм. Образуването им представлява една дълго протичаща реакция в отговор на бавно разрушаващи се от клетките на ММС (моноцито-макрофагеалната система) патогенни фактори.

Фактори, от които зависи формирането на грануломите:

Патогенният фактор, предизвикващ възпалението. Той може да бъде неорганично или органично вещество, да има биологична или имунна природа.

Биологичните особености на причинителя – напр. преминаването на бактерийте от S в R форми води до намаляване броя на образуваните грануломи, които не достигат стадий на епителоидноклетъчни; специфични токсини и вещества на даден микроорганизъм.

Трудности във фагоцитозата, поради недостатъчност на ензимните системи на фагоцитите.

Реактивността на организма, респективно състоянието на имунитета, във връзка със секретирането на медиатори от Т и В лимфоцитите.

Наличието в тъканите на фибронектин, който играе роля във фиброзирането на грануломите.

Дългото персистиране на вредните агенти в тъканите.

[notification type=“notification_info“ ]Прочетете повече за имунитета.[/notification] 

Видове грануломи:

Неспецифични са тези грануломи, чийто строеж не позволява да се постави етиологична диагноза, т.е. да се познае заболяването. Например грануломите тип “Чуждо тяло” винаги имат един и същ строеж, независимо от характера на чуждото тяло.Грануломи

Грануломи 2

Специфични са тези грануломи, при които по хистологичния строеж на гранулома може да се постави нозологична диагноза, т.е. да се познае заболяването. Това е така, защото при всеки причинител състава на гранулома е строго специфичен и не съвпада със строежа на гранулома при друг етиологичен агент. Примери в тази група са туберкула при туберкулоза, гумата при [highlight] сифилис [/highlight] , грануломите при саркоидоза, риносклером, [highlight] ревматизъм [/highlight] и много други.

Грануломи

Грануломи 4

Грануломите се делят още на имунни (в техния строеж присъстват епителоидни клетки и техни производни) и неимунни.

Грануломи 6

Грануломи 7