Уросепсис

Уросепсисът е тежко, бурно протичащо, често завършва­що фатално заболяване. Уросепсис е налице тогава, когато от някакво инфекциозно огнище в бъбреците или пикочните пътища се осъществи навлизане на микрооганизми в кръвта (бактериемия) с последващото им разпространение в жизненоважни органи и системи. При някои по-редки форми на уросепсис в кръвния ток навлизат не самите микроорганизми, а Уросепсистехните токсини и тогава това състояние се нарича токсемия.

Фактори, благоприятстващи развитието на уросепсис

 • наличие на уростаза (задържане на урината)
 • захарен диабет
 • нелекувани своевременно рефлукси (обратен ток на урина­та)
 • хрониодиализно лечение (апарат „изкуствен бъбрек”)
 • неправилно приложение на антибиотици, продължително време или с прекъсвания (интермитиращо). При та­кива антибиотични курсове част от мик­роорганизмите преминават във форми, които са резистентни на антибиотичната терапия, която е задължителен елемент на лечението при уросепсис.

Разнообразните симптоми на уросепсис могат да се групи­рат в следните форми

 • Бактериемичен шок
 • Остра форма на уросепсис
 • Остра форма с явления на хронифициране
 • Подостра форма на уросепсис
 • Хронична форма

За наличие на уросепсис говорят

 • Рязко влошаване на състоянието на бъбречно болен
 • Трайно повишената телесна температура, като правило неовладяна с антибиотици
 • Възбудено състояние на пациента
 • В началото високо, а после постепенно снижаване на кръвното налягане
 • Признаци на шок

Лечение на уросепсис

При уросепсиса то е много трудно и се състои от следните комплексни мерки:

 • хирургично отстраняване на всички пречки по пътя на урината
 • по спешност отстраняване или при невъзможност – дрениране на гнойните огнища в бъбреците и пикочните пътища
 • прилагане на широкоспектърни антибиотици без нефротоксичен ефект
 • приложение на фурантрил и манитол
 • приложение на кортикостероидни препарати (при белези на шок)
 • кръвопреливане

Сходно